Agenda 3 januari

Agenda 3 januari

 

Voorlopige agenda1 eerste verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 3 januari 2005, aanvang 14.00 uur.
Punt Agenda

1

Opening en trekking van een nummer van de presentielijst ter bepaling van het lid bij wie een mondelinge stemming zal beginnen

2

Beëdiging gekozen en toegelaten leden algemeen bestuur (pdf, 11 kB)

3

Vaststellen Reglement van orde van de verenigde vergadering (pdf, 62 kB)

4

Ingekomen stukken

4.1

Uniebulletin, nummer 98, oktober 2004

4.2

Nieuwsbrief STOWA, nummer 25, november 2004

5.1

Vaststellen aantal leden dagelijks bestuur

5.2

Bepalen volgorde stemming en benoeming stemcommissie

5.3

Benoeming leden dagelijks bestuur

6

Vaststellen Bestuursstatuut (en ter kennisname Organisatiestatuut) (pdf, 11 kB)

6 Bestuursstatuut (pdf, 41 kB)
6 Organisatiestatuut (pdf, 43 kB)

7

Benoeming secretaris (pdf, 20 kB)

8

Benoeming directeur (pdf, 19 kB)

9.1

Vaststellen verordening vaste commissies verenigde vergadering (pdf, 29 kB)

9.2

(Voorlopige) benoeming leden commissies

10.1

Vaststellen functieprofiel en procedure benoeming dijkgraaf (pdf, 30 kB)

10.2

Benoeming leden selectiecommissie dijkgraaf (voorwaardelijk) (pdf, 29 kB)

11

Vaststellen Kostentoedelingsverordening (volgt)

13

Vaststellen begroting 2005 en meerjarenraming 2005 – 2009

13.1

Vaststellen regeling vergoeding en tegemoetkoming leden verenigde vergadering (volgt)

13.2

Vaststellen regeling bezoldiging hoogheemraden (volgt)

14.1

Vaststellen verordening behandelen bezwaarschriften (volgt)

14.2

Benoeming leden bezwaarschriftencommissie (volgt)

15.1

Besluit tot aangaan Regresovereenkomst cross borderlease rioolwaterzuiveringen (volgt)

15.2

Besluit tot aangaan Samenwerkingsovereenkomst DRSH Zuiveringsslib (volgt)

16.1

Intrekken omslagklassenverordeningen (pdf, 12 kB)

16.2

Vaststellen Omslagenverordening (pdf, 15 kB)

16.2 Omslagenverordening (pdf, 34 kB)

16.3

Vaststellen Verordening verontreinigingsheffing (pdf, 12 kB)

16.3 Verordening verontreinigingsheffing (pdf, 110 kB)

16.4

Vaststellen Kwijtscheldingsregeling (pdf, 17 kB)

16.4 Kwijtscheldingsregeling (pdf, 17 kB)

16.5

Vaststellen Legesverordening (pdf, 34 kB)

17

Vaststellen rechtspositieregeling ambtenaren en overige arbeidsvoorwaarden (volgt)

18

Vaststellen Algemeen Delegatiebesluit (pdf, 28 kB)

19

Vaststellen verordening financieel beheer (volgt)

20

Vaststellen vergaderschema VV en adviescommissies (pdf, 14 kB)

21

Rondvraag

22

Sluiting

1 Een (beperkte) wijziging op deze voorlopige agenda is niet uitgesloten.

Niet gedigitaliseerde vergaderstukken zijn op te vragen bij het bestuurssecretariaat van Schieland en de Krimpenerwaard,  telefoonnummer 010 45 37 272.

Archief