Agenda 30 november 2011

Agenda voor de verenigde vergadering van 30 november 2011, aanvang 14.00 uur

Agenda voor de verenigde vergadering van 30 november 2011, aanvang 14.00 uur
 
Agenda verenigde vergadering
AgendapuntOnderwerp

A.1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

A.2

Vaststelling agenda 30 november 2011

A.3

Inspreekrecht

A.4

vv_besluitenlijst_28092011.pdf (87 Kb) (pdf, 87 kB)
 Bijlage inspraak (pdf, 1.5 MB)

A.5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 106 kB)

A.6

Ingekomen en verzonden stukken  

 Nieuwsbrief DWLK (pdf, 2.3 MB)
 Concept besluitenlijst commissie IWV 4 november 2011 (pdf, 83 kB)
 Concept besluitenijst commissie AZM 4 november 2011 (pdf, 153 kB)

Bespreekstukken

Beschouwingen (pdf, 110 kB)

B.1

Vaststellen programmabegroting 2012 (pdf, 109 kB)

 Bijlage 1 programmabegroting 2012; uitvoeringsinformatie (pdf, 91 kB)
 Programmabegroting 2012 (pdf, 1.6 MB)

B.2

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (pdf, 96 kB)

 Besluit (pdf, 77 kB)
B.3Nota Toezicht en Handhaving voorstel (pdf, 97 kB)
 Besluit (pdf, 78 kB)
 Nota Toezicht en Handhaving (pdf, 1.2 MB)

B.4

Organisatie muskusrattenbestrijding (pdf, 147 kB)

 Besluit (pdf, 77 kB)
 Bijlage 1 mangementsamenvatting (pdf, 1.6 MB)
 Bijlage 2 kostenverdeelsleutels (pdf, 20 kB)
 Bijlage 3 overeenkomst KGR (pdf, 40 kB)

B.5

Implementatie baggerbeleid en schouw buitengewoon onderhoud (pdf, 2.5 MB)

 Besluit (pdf, 81 kB)

B.6

Dijkversterking Capelle en Moordrecht (pdf, 125 kB)

Hamerstukken

H.1

Wijzigen kwijtscheldingsregeling 2005 (pdf, 100 kB)

 Besluit kwijtscheldingsregeling 2005 (pdf, 83 kB)

H.2

Wijziging Verordeningen watersysteem- en wegenheffing 2009 (pdf, 101 kB)

 Besluit Verordening watersysteemheffing 2009 (pdf, 81 kB)
 Besluit Veordening wegenheffing 2009 (pdf, 80 kB)

H.3

Wijziging Verordeningen zuiverings- en verontreinigingsheffing 2010 (pdf, 49 kB)

 Besluit Verordening zuiveringsheffing 2009 (pdf, 83 kB)
 Besluit Verordening verontreinigingsheffing 2010 (pdf, 82 kB)

H.4

Wijziging Verordening Precario 2006 (pdf, 42 kB)

 Besluit Verordening Preacrio 2006 (pdf, 93 kB)

H.5

Wijziging Legesverordening 2006 (pdf, 107 kB)

 Besluit Legesverordening 2006 (pdf, 105 kB)

H.6

Actualisatie Normenkader HHSK 2011 (pdf, 95 kB)

 Besluit Normenkader HHSK 2011 (pdf, 74 kB)
 Normenkader HHSK 2011 (pdf, 50 kB)

H.7

Peilbesluit Binnenwegse polder (pdf, 110 kB) voorstel

 Peilbesluit Binnenwegse polder (pdf, 90 kB)
 Peilbesluitkaart Binnenwegse polder (pdf, 783 kB)
 Toelichting peilbesluit Binnenwegse polder (pdf, 408 kB)
 Kaartbijlagen (pdf, 11.4 MB)

Kredietvoorstellen

H.8

Verhogen investeringskrediet gemaal Verdoold (pdf, 156 kB)

 Besluit (pdf, 77 kB)

H.9

Uitvoeringskrediet procesautomatisering afvalwaterketen (pdf, 118 kB)

 Besluit (pdf, 75 kB)

H.10

Kredietvoorstel buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen van de Ringvaart van de polder Prins Alexander PPA023a in de gemeente Zuidplas (pdf, 92 kB)

 Besluit (pdf, 76 kB)
 Overzichtstekening (pdf, 18.7 MB)

H.11

Aanleg natuurvriendelijke oevers i.h.k.v. het programma KRW 2010-2015 (pdf, 126 kB)

 Besluit (pdf, 76 kB)
 Kaart waterlichamen (pdf, 1.2 MB)

Rondvraag