Agenda 31 maart 2010

Agenda van de verenigde vergadering.


Agenda van de verenigde vergadering, te houden op woensdag 31 maart 2010, aanvang 14.00 uur.
Punt Agenda

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming

2

Vaststelling agenda 31 maart 2010

3

Beëdiging de heer K. Labrie als opvolgen van de heer P.C.M. Tieman voor fractie bedrijven
Benoeming van de heren K. Labrie en W.T.M. Molle in vaste commissie (pdf, 98 kB)

  Besluit (pdf, 90 kB)

4

Inspreekrecht

5

Besluitenlijst van de vergadering van 25 november 2009 (pdf, 94 kB)

6

Schriftelijke en mondelinge mededelingen (pdf, 127 kB)

7

Ingekomen en verzonden stukken
7.1 Ontslagbrief Tieman (pdf, 202 kB)
7.2 Nieuwsbrief Vereniging DWLK, januari 2010 (pdf, 200 kB)
7.3 Goedkeuring Waterbeheerplan
7.4 Uitnodiging symposium 16 april 2010
7.5 Aanwijzingen raadplegen audioverslagen en politiek archief Notubiz
7.6 Adreslijst dagelijks en algemeen bestuur
7.7 Conceptbesluitenlijst commissie IWV 5 maart 2010 (pdf, 55 kB)
7.8 Conceptbesluitenlijst commissie AZM 5 maart 2010 (pdf, 56 kB)

Bespreekstukken

7.a Discussienota over bezuinigingen binnen actie Storm (pdf, 155 kB)

8

MVO definitiebepaling (pdf, 145 kB)

9

Instellen ad-hoc commissie Toekomststrategie (pdf, 110 kB)

10

Benoeming accountant (pdf, 94 kB)

 

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder (pdf, 89 kB)

11

Vaststellen peilbesluit Zestienhoven (pdf, 103 kB)

 

Peilbesluit Zestienhoven (pdf, 99 kB)

  Kaart huidige peilgebieden (pdf, 428 kB)
  Kaart nieuwe Waterstaatkundige situatie (ontwerp peilbesluit) (pdf, 254 kB)

 

Toelichting peilbesluit Zestienhoven (pdf, 612 kB)

 

Nota van beantwoording (pdf, 9.3 MB)

12

Restauratie Stolwijkersluis (pdf, 132 kB)

  Projectorganisatie (pdf, 82 kB)

13

Stedelijke waterplannen (pdf, 109 kB)

 

Bijlage 1 Gemeentelijke waterplannen s.v.z. planvorming en uitvoering (pdf, 95 kB)

 

Bijlage 2a Samenvatting waterplan Waddinxveen-Boskoop (pdf, 44 kB)

 

Bijlage 2b Samenvatting DGWP Rotterdam-Noord (pdf, 38 kB)

 

Bijlage 2c Samenvatting DGWP Hillegersberg-Schiebroek (pdf, 44 kB)

 

Bijlage 2d Samenvatting DGWP Delfshaven (pdf, 42 kB)

 

Bijlage 3 Overzicht in 2010 uit te voeren maatregelen vanuit de gemeentelijke waterplannen (pdf, 39 kB)

Hamerstukken

14

Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (pdf, 77 kB)

 

Tekst Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (pdf, 4.0 MB)

  Besluit (pdf, 77 kB)

15

Gemeenschappelijke Regeling Fusielaboratorium Aquon (pdf, 99 kB)

  Besluit (pdf, 77 kB)

 

Tekst Gemeenschappelijke Regeling Aquon (pdf, 85 kB)

 

Toelichting Gemeenschappelijk Regeling Aquon (pdf, 62 kB)

16

Vaststellen Verordening verlening uitsluitend recht HVC (pdf, 92 kB)

  Besluit (pdf, 76 kB)
  Verordening verlening uitsluitend recht (pdf, 23 kB)

17

Ontslag lid Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard (pdf, 89 kB)

  Besluit (pdf, 88 kB)

18

Treasurystatuut HHSK (pdf, 106 kB) (voorstel)

 

Treasurystatuut HHSK (pdf, 137 kB)

Kredietvoorstellen

19

Verschoningsvoorstel vijf investeringen en programma Heffing en Invordering (pdf, 122 kB)

20

Vervolg toetsing regionale keringen (pdf, 104 kB)

 

Kaart totaaloverzicht resultaten globale toetsing boezemwaterkeringen (pdf, 7.1 MB)

  Procesoverzicht Toetsing Regionale Keringen (pdf, 34 kB)

21

Uitvoering buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen 2010 (pdf, 95 kB)

22

Ophogen van de regionale waterkering aan de Ringvaartweg in de deelgemeente Prins Alexander (pdf, 97 kB)

  Kaart (pdf, 1.2 MB)
  Foto's (pdf, 4.0 MB)

23

Vervangen van de wegbrug Kerkweg in de gemeente Ouderkerk (pdf, 114 kB)

  Kaart (pdf, 1011 kB)
  Foto's (pdf, 3.5 MB)

24

Grondverwerving watersysteemoptimalisatie Achterbroek (onder couvert)

Ter kennisname

25

Bestuursrapportage 2009 (pdf, 156 kB)

26

Evaluatie Waterbeheerplan 2009 – 2010 (pdf, 88 kB) (voorstel)

  Evaluatie Waterbeheerplan 2009 - 2010 (pdf, 113 kB)

 

Bijlage 1 Evaluatie 2009 van het Waterbeheerplan 2007 - 2010 (pdf, 67 kB)

 

Bijlage 2 Evaluatie 2009 van het Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2009 (pdf, 31 kB)

 

Bijlage 3 Evaluatie 2009 van het Wegenbeheerplan, dynamisch deel 2009 (pdf, 31 kB)

27

Inkoop- en aanbestedingsreglement (pdf, 94 kB) (voorstel)

 

Inkoop- en aanbestedingsreglement (pdf, 238 kB)

  Beslisboom (pdf, 17 kB)

28

Rondvraag