Besluiten 23 april 2008

Besluiten verenigde vergadering.

 

Besluiten verenigde vergadering d.d. 23 april 2008.

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening.

 

2

Vaststelling agenda 23 april 2008.

Vastgesteld.

3

Inspreekrecht.

Inspreker dhr. A. Vonk Noordergraaf over vervanging brug door duiker Beierse weg

4

Verslag van de vergadering van 20 februari 2008.

Met inachtneming van enkele wijzigingen vastgesteld.

5

(Mondelinge) mededelingen.

 

6

Ingekomen en verzonden stukken.

Voor kennisgeving aangenomen.

7-1

Opstellen peilbesluiten

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 200.000,-- voor voorbereidend en aanvullend onderzoek voor het opstellen van de peilbesluiten:

- Zuidplaspolder;
- Bleiswijk;
- Krimpenerwaard;
- Binnenwegsepolder;
- Polder de Wilde Veenen;
- Tweemanspolder.

Dit conform maatregel 6.3.3: herzien en realiseren waterpeilen uit het waterbeheerplan 2007-2010.

7-2

Opstellen leggers

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 200.000,-- voor de uitvoering van onderzoek voor het opstellen van de leggers:

- Rotterdam Centrum;
- Rotterdam Overschie en Schiebroek;
- Capelle aan den IJssel;
- Prins Alexanderpolder en Eendragtspolder;
- Zuidplaspolder;
- Bleiswijk;
- Binnewegsepolder, Tweemanspolder, polder Wilde Veenen;
- Krimpenerwaard;
- Rotte en Ringvaart;
- Esse, Gans- en Blaardorp;
- Oostpolder.

Dit conform maatregel 6.3.8.3: herzien en realiseren leggers uit het Waterbeheersplan

2007-2010.

7-3

Studies i.v.m. knelpunten watersysteem Schieland

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 100.000,--  voor het uitvoeren van de studies om de onderstaande knelpunten op te lossen:

1.9 afvoerduiker Shiebroekpolder (ligging ter hoogte van de Wildersekade);

4.7 optimalisatie stuwen Oostpolder-West;

7.8 onderzoek stuwenregime Aquarivium-West.

7-4

Aanschaf trekker met maaicombinatie, maaiboot en een aanhangstrooier

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 256.000,-- voor de aanschaf van materieel  voor het watersysteembeheer en waterkeringen en wegen. Hiervan is

 € 166.000,-- nodig voor een aanhangstrooier en trekker met maaicombinatie. Voor het watersysteembeheer is € 90.000,-- benodigd voor de aanschaf van een maaiboot met trailer.

7-5

Aanvullend uitvoeringskrediet dijkversterking Nederlek

De vergadering stelt conform het voorstel een aanvullend krediet beschikbaar van

€ 12.300.000,-- voor de uitvoering van de dijkversterking Nederlek en vervolgens de dijkversterking definitief te gunnen. De uitgave is voor 100% subsidiabel in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

7-6

Groot onderhoud waterkeringen: Groenedijk (N’kerk) Schaardijk- Nesserdijk’(R’dam), Lekdijk-West (Bergambacht)

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 662.000,-- voor de volgende werkzaamheden:

- het verhogen en verbreden van een gedeelte van de binnenonderberm van de primaire waterkering, plaatselijk bekend als Groenendijk in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

- het herzetten van de steenglooiing van de primaire waterkering, plaatselijk bekend als Schaardijk en Nesserdijk in de gemeente Rotterdam;

- het verhogen van de kruin van een gedeelte van de primaire waterkering plaatselijk bekend als Lekdijk-west in de gemeente Bergambacht.

7-7

Garantstelling restauratie Zevenhuizense Verlaat

De vergadering verleent conform het voorstel een garantstelling van € 300.000,--, aanvullend op het beschikbare krediet van € 500.000,-- ten behoeve van de uitvoering van het hele herstel aan de sluis.

7-8

RZG Zuidplaspolder: uitvoering studies en ‘watercommunicatie’

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 70.000,-- ten laste van nummer 23 (RZG Zuidplaspolder) van het investeringsprogramma 2008 – 2012, Waterbeheerplan 2007 – 2010.  

8

Vaststellen peilbesluit Zestienhoven

Aangehouden

9

Vaststellen peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder

De vergadering stelt conform het voorstel het peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder inclusief de bijbehorende peilbesluitkaart (bijlage 8 in de toelichting op het peilbesluit) vast. Na vaststelling zal het besluit ter goedkeuring worden aangeboden aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

10

Integraal plan Kralingse Plas

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 1,2 miljoen voor de voorbereiding en uitvoering van de waterbodemsanering en een aantal maatregelen van het integrale pan voor verbetering van de waterkwaliteit in de Kralingse plas zoals in het voorstel uitgewerkt. Dit besluit onder voorwaarde dat de provincie een beschikking afgeeft voor het uitvoeren van de waterbodemsanering en daar de wbb-middelen (wet bodembescherming)voor beschikbaar stelt.

11-1

Rapportage calamiteitenbestrijding en overzicht incidenten en calamiteiten

Voor kennisgeving aangenomen.

11-2

Voorraadagenda

Voor kennisgeving aangenomen.

11-3

Reactie op brief van het samenwerkingsverband Boerengroen

Voor kennisgeving aangenomen.

11-4

Verkeersveiligheidsmonitor Krimpenerwaard

Voor kennisgeving aangenomen.

12

Rondvraag