Besluiten 24 juni 2009

Besluiten van de bijeenkomst van de verenigde vergadering.


Besluiten van de bijeenkomst van de verenigde vergadering.
Punt Uitwerking

Datum

:

24 juni 2009, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

:

 

Aanwezig

:

mr. J.H. Oosters, voorzitter
G. de Jonge, drs. A.J.B. van der Klugt, J. Slingerland, en drs. A.M. van Zoelen, hoogheemraden
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur
A. Aartsen, J. Baas, D. Bac, W. Boer Gzn, B. Bruil, drs. G.J.M. Derksen, drs. J.C. van Duin, P.F.J. van den Eijnden J. Graveland, T.P.M. Heemskerk, J.H. Heinecke, A. de Jong, drs. E. Kortlandt, mr. H.H. Luigies, M. Molenaar, dr. W.T.M. Molle, ir. T.A. Nauta, P.C. Paulusma, ing. H. Prinsen, P.C.M. Tieman, Chr. Van der Velden, ir. B.A.S. Vester, A. Vonk Noordegraaf, M.C. Wientjens-van der Velden, ir. T. Wierenga-Posthumus

Afwezig m/k

:

J.Baas, W.A. Hardijzer

Besluiten van de bijeenkomst van de verenigde vergadering.

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming.

De voorzitter opent de vergadering. De uitgereikte brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake de effecten Wet modernisering Waterschapsbestel wordt betrokken bij agendapunt 12. Tevens ligt een aantal andere stukken ter tafel.
Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij de heer Slingerland.

2

Vaststelling agenda 24 juni 2009

De agenda blijft ongewijzigd, met dien verstande dat agendapunt 7 wordt opgesplitst in 7a Jaarrekening, waarbij de stukken van de rekeningcommissie worden betrokken en 7b Jaarverslag.

3

Inspreekrecht

Van het inspreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

4

Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2009

Tekstueel:
De in de vv van 8 januari 2009 ingediende motie bij agendapunt 3 (Reglement van orde) dient als volgt te worden gelezen: “een motie en amendement moet om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk en ondertekend door de indiener bij de voorzitter worden ingediend.”
Pagina 3: agendapunt 8.1: punt 2, 3e aandachtsstreepje: aan het woord “plaatsvervanger” toevoegen: de heer Bruil. 

De besluitenlijst wordt, met inachtneming van de gemaakte op- en aanmerkingen, vastgesteld.

Besluiten van de bijeenkomst van de verenigde vergadering.
Punt Omschrijving Uitwerking

5

Schriftelijke en mondelinge mededelingen

5.1 Toekomst DRSH Zuiveringsslib N.V.
Een instemming tot fusie zal in de aandeelhoudersvergadering plaatsvinden. Daarna komt een voorstel daartoe naar de desbetreffende vv’s, die uiteindelijk hierin een beslissing nemen. De door de leden gestelde vragen zullen daarin worden meegenomen.
5.2 Binnenonderberm Groenendijk Nieuwerkerk a.d. IJssel:
De vv stemt in met het voorstel tot hergebruik van de klei ten behoeve van de binnenonderberm Groenendijk.    
5.3 Inspreken Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder:
Opgemerkt wordt dat het calamiteitenplan een wezenlijk onderdeel is van de aanpak van de risico’s die wij lopen.
Najaarsschouw:
De najaarsschouw is 16 september a.s. en wordt afgesloten met een diner, waarbij ook de partners welkom zijn.
Visitekaartjes:
Indien gewenst, kunnen de vv-leden visitekaartjes bestellen via het secretariaat; sluitingsdatum 27 juni a.s.    

6

Ingekomen en verzonden stukken

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bespreekstukken

 

7a

Jaarrekening 2008

Bij dit agendapunt wordt het advies van de rekeningcommissie en de reactie van D&H hierop, betrokken.
Toegezegd wordt:
- het accountantsrapport in het vervolg met de jaarrekening mee te sturen.
- de te verwachten risico’s in het vervolg uitgebreider te vermelden in de P&C-producten. 
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt ingestemd met de jaarrekening. Aan D&H wordt decharge verleend van het gevoerde beleid.  

7b

Jaarverslag 2008

Na een presentatie van het jaarverslag zoals deze op internet zal zijn terug te vinden, wordt unaniem ingestemd met de wijze waarop het jaarverslag zal worden gepresenteerd.
Toegezegd wordt een overzicht bezoekersaantallen website aan de vv te doen toekomen, gerangschikt per jaar.

8

Ontwerp-WBP 2010-2015

In het bestuursprogramma wordt een aantal onderwerpen gemist die voorheen in de strategische visie werden vermeld. Toegelicht wordt dat deze onderdelen in andere beleidsstukken thuis horen.
Toegezegd wordt dat:
- kansen om recreatievaart  te bevorderen, zullen worden benut;
- naar aanleiding van de uitkomsten commissie Leemhuis actief overleg zal worden gevoerd over de overdracht van de wegentaak;
- de tekst ten aanzien van functie volgt peil in het WBP zal worden verduidelijkt.
Desgevraagd wordt benadrukt dat de onderlinge verbondenheid Waterbeheersplan/ bestuursprogramma in beide stukken wordt benadrukt.
Na beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

9

Bestuursprogramma

De door de PvdA-fractie ingediende motie omtrent het opstellen van een nieuw communicatiebeleidsplan wordt uitgebreid besproken. Dit plan is reeds in voorbereiding, deze zal naar verwachting in het najaar aan de vv worden aangeboden. De motie wordt aangehouden. Deze maakt geen onderdeel meer uit van de beraadslagingen.  
Na beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

10

Voorjaarsnota 2009

In het kader van de economische recessie zal een herziening van de bodemreserves in de commissie AZM aan de orde worden gesteld.
De door de CDA-fractie uitgesproken zorg over uitgestelde reserveringen afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Zaag wordt in een bilateraal gesprek met de portefeuillehouder financiën nader beschouwd.
Na schorsing en heropening van de vergadering stelt de voorzitter vast dat de heren Boer (ongebouwd), Graveland (DWLK)  en Vonk Noordergraaf (St. K’waard op de kaart) niet instemmen; de overige leden van de verenigde vergadering stemmen in met het voorstel.

11

Rekenkamerfunctie HHSK vaststellen verordening ex artikel 109a Waterschapswet

Conform verzoek wordt toegezegd in september met de fractievoorzitters de invulling van de commissie te bespreken.
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

12

Evaluatie waterschapsverkiezingen

De verenigde vergadering neemt kennis van het rapport van het onderzoeksbureau BMC/SGBO en is van mening dat op dit moment op geen enkel onderdeel wijzigingen dienen te worden doorgevoerd.  
Aandachtspunten:
- directe verkiezingen, eventueel in combinatie met gemeente- en/of statenverkiezingen
- productieve discussie over geborgde <--> niet geborgde zetels.
De voorzitter koppelt het besprokene in de ledenvergadering Unie van Waterschappen terug.
Toegezegd wordt de artikelen van Jan Douwe Elzinga over de waterschapsverkiezingen in het tijdschrift Binnenlands bestuur aan de leden van de vv toe te zenden (bijlagen).   

13

Gemeenschappelijke regeling belastingkantoor

Zodra meerdere partners toetreden wordt de stemverhouding bij wijzigingsvoorstellen nader bekeken. 
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

13.1

Benoeming vaste adviescommissies IWBV en AZM

Indien noodzakelijk, kan een lid van de adviescommissie door een ander lid van de eigen fractie worden vervangen.
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

 

Hamerstukken

 

14.1

Ontslagen benoeming leden Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.2

Delegatie van bevoegdheid tot het nemen van een definitief verkeersbesluit

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.3

Begrotingswijziging

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

 

Kredietvoorstellen

 

14.4

Monitoring enkele vismigratie-knelpunten

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.5

Vervanging beluchtingselementen awzi Kralingseveer

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.6

Aanpassing slibverwerking op 3 awzi’s

Nagezocht wordt of de 3e slibcentrifuge in het onderhavige traject kan worden meegenomen en zo niet, wanneer deze aan de beurt komt. 
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.7

Renovatie rioolgemaal Middelwatering

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.8

Aanleg tweede Zoetermeerleiding

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.9

Nieuwe waterstaatkundige inrichting van de polder Kromme, Geer en Zijde

In een volgende commissievergadering wordt dit onderwerp geagendeerd. De stand van zaken, met name de wijze waarop de toevoer naar het gemaal wordt gerealiseerd, komt hierbij aan de orde. In algemene zin wordt het Veenweidepact hierbij betrokken.
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.10

Ophogen binnenonderberm Groenendijk fase 3 in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Nagegaan zal worden of de klei (zie mededelingen punt 5.2) in depot kan worden genomen.
Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
Noot:
De klei komt vrij bij een project van de gemeente Rotterdam. Normaal voert de gemeente de klei/ grond af naar depot. Voor onze werken kopen wij vervolgens grond bij leveranciers uit depot. Het voordeel dat wij nu kunnen behalen is het gevolg van werk met werk maken. Doordat de klei vanuit Delfshaven direct naar ons werk vervoerd kan worden sparen we kosten uit voor transport, verwerking (kraanwerk op het depot bij aan en afvoer) en opslag. Het voordeel delen we met de gemeente Rotterdam. Opslag van de klei die we niet direct kunnen gebruiken overwegen we nog ten behoeve van regulier onderhoud en incidenten. De capaciteit voor opslag in eigen beheer in echter beperkt waardoor er waarschijnlijk nog steeds klei overschiet. We bekijken nog in hoeverre onze collega's van Delfland of Hollandse Delta werk kunnen combineren.

14.11

Buitengewoon onderhoud regionale waterkering Bachtenaar

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.12

Verbeteren van de regionale kering Kleinpolder in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

 

Ter kennisname

 

15

Integraal plan Kralingse plas incl.waterbodemsanering

Voor kennisgeving aangenomen.

16

Rapport adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Krimpenerwaard

Voor kennisgeving aangenomen.

 

 

 

 

Rondvraag en sluiting

Voorraadagenda vv:
Desgevraagd wordt gemeld dat deze agenda thans wordt opgesteld.
Akkerrandenbeheer:
De portefeuillehouder zegt toe hier in de commissie op terug te komen.
Informele vv:
De heer De Jong vraagt aandacht voor de uitnodiging van burgers voor een informele vv.
Waterschapslasten:
De categorie ongebouwd dient haar belasting 1 maand eerder te betalen. De portefeuillehouder zal hier naar kijken en op terugkomen.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen voor de inbreng.