Besluiten 25 maart 2009

Besluiten verenigde vergadering 25 maart 2009

besluiten 25 maart 2009

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming.

De voorzitter opent de vergadering. Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij mevrouw Van Zoelen.

2

Beëdiging de heer Kortlandt en mevrouw Wierenga.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan. Na het voorlezen van de tekst van artikel 34 van de Waterschapswet leggen de beide bestuursleden één voor één in handen van de voorzitter de eed dan wel de belofte af.

3

Vaststelling agenda 25 maart 2009

De ter vergadering uitgereikte agenda wordt met in acht name van het voorstel van de heer Boer vastgesteld.

4

Inspreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Duijl van de Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder.

5.a

Verslag van de vergadering van 17 december 2008

Tekstueel:
Pagina 2, eerste alinea toe te voegen:
Het door de heer Boer gegeven advies om als hoogheemraadschap met de gemeente Bergambacht, DLG, Provincie en mogelijke meerdere partners rond de tafel te gaan zitten.
Halverwege pagina 2 wordt gemeld dat het totale plan sanering Kralingse Plas uitgevoerd kan worden binnen het reeds door de vv verleende krediet ad 8,5 miljoen euro. Het bedrag is niet correct en bedraagt 2,5 miljoen euro.

5.b

Besluitenlijst van de vergadering van
8 januari 2009

 

N.a.v.:
Op de vraag van de heer Bac om de verslaglegging in de toekomst op de reguliere wijze (lees papieren versie) te ontvangen, antwoordt de voorzitter dat deze nieuwe systematiek in de verenigde vergadering is besloten en te zijner tijd wordt geëvalueerd.

6

Schriftelijke en mondelinge mededelingen

Mevrouw Van Zoelen meldt dat ten aanzien van de slibverwerkingsinstallatie DRSH er toekomstplannen zijn om een fusie aan te gaan met VAC. Uiteraard wordt dit perspectief goed overwogen en nadat besprekingen hierover in de Raad van Commissarissen en Raad van Aandeelhouders hebben plaatsgevonden, volgt verdere informatie.
Voorts meldt mevrouw Van Zoelen dat recentelijk (24 maart jl.) een feestelijke start is gemaakt met Urban Habitats (samenwerkingsproject tussen vier Europese partners), waarbij het hoogheemraadschap het project sanering Kralingseplas heeft ingebracht.

7

Ingekomen en verzonden stukken

De heer Vonk Noordergraaf mist een ingekomen brief van LTO Nederland aangaande de kostentoedeling van de waterschapslasten. De voorzitter zegt toe deze brief alsnog aan het algemeen bestuur te laten zenden.

 

Hamerstukken

 

8.0

Verkoop woning Zevenhuizense Verlaat

Voorgesteld wordt  om de woning naast de sluis het Zevenhuizense Verlaat aan het Recreatieschap Rottemeren te verkopen tegen de vrije verkoopwaarde welke is bepaald op € 425.000,- (kosten koper), minus een aftrekpost van € 45.000,- ter compensatie van de gedane (gedeelde) investering aan de woning sinds 1982.

Aan verkoop van de woning tegen een resulterend bedrag van € 380.000,- worden door het college van D&H voorwaarden gesteld aan de voorgenomen bijdrage door RR (herstel sluis) en aan het moderniseren van de overeenkomst.
Zonder beraadslagingen en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

8.1

Commissie voor georganiseerd overleg.

Voorgesteld wordt om:
1.      Vast te stellen de gewijzigde overlegverordening van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
2.       Aan te wijzen als de leden van de commissie voor   georganiseerd overleg:  
- mevrouw T. Wierenga-Posthumus en haar plaatsvervanger de heer M. Molenaar (CDA)
- de heer van drs. J.C. van Duin en diens plaatsvervanger de heer J. Baas (Bedrijven)
- de heer en P.C. Paulusma (PvdA) en diens plaatsvervanger.
Zonder beraadslagingen en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

8.2

Aanpassing inkoop- en aanbestedingsreglement

Het inkoop- en aanbestedingsreglement is in november 2006 door uw verenigde vergadering vastgesteld (http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/loket/inkoop_en). Doelmatigheid en rechtmatigheid hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.
De verantwoordelijkheid van de naleving van dit reglement ligt bij de verantwoordelijke budgethouder.
Uit een interne rechtmatigheidcontrole, die eind 2008 is uitgevoerd, is naar voren gekomen dat het vastleggen van de keuzes die wij maken bij de totstandkoming van een verplichting, een aandachtspunt is.
Voorgesteld wordt om met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2009 de annex 1 van het inkoop- en aanbestedingsreglement vast te stellen.
Zonder beraadslagingen en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

8.4

Monitoring baggeraanwas in Westersingel

Voorgesteld wordt om een krediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen voor het monitoren van de baggeraanwas en baggerkwaliteit in de Westersingel tot eind 2011.

Zonder beraadslagingen en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

 

Bespreekstukken

 

8.3

Uitvoering krw-maatregelen

Er wordt voorgesteld om totaal € 1.145.000,- beschikbaar te stellen voor de aangegeven maatregelen:
Een krediet van € 565.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en realisatie van natuurvriendelijke oevers;
Een krediet van € 480.000,- beschikbaar te stellen voor de volgende werkzaamheden:
€ 250.000,- voor verder implementatieproces van de KRW en voor de daaraan gekoppelde opstelling van het integrale Waterbeheersplan (WBP) 2010-2015 en daarmee samenhangende kosten;
- € 100.000,- voor de voorbereiding gemalen en andere kunstwerken t.b.v. vismigratie;
- € 100.000,- voor het onderzoek t.b.v. de voorbereiding naar de aanleg van ondiepe oevers met vegetatie in de Zevenhuizerplas; - € 30.000,- voor onderzoek t.b.v. de voorbereiding van de aanleg helofytenfilter rioolwaterzuivering Berkenwoude.
Een krediet van € 100.000,- voor het onderzoek en de voorbereiding van het aanbrengen van zand op de bodem van de Bergse plassen.
Na de beraadslaging concludeert de voorzitter dat met vier stemmen tegen conform het voorstel wordt besloten.

9.a

Vergader- en overlegstructuur

Er wordt voorgesteld om:
Met ingang van 1 juli 2009 over te gaan op de volgende overleg- en vergaderstructuur:
 - vier verenigde vergaderingen per jaar, voorafgaand daaraan bijeenkomsten van de vaste adviescommissies IWBV en AZM.
-  informele verenigde vergaderingen en een voor- en najaarsschouw.
Over de gewenste vorm van de rekenkamerfunctie een discussie te voeren ter  voorbereiding van besluitvorming hierover in de verenigde vergadering van juni a.s.
Kennis te nemen van het conceptvergaderschema 2009 en 2010 (uit te reiken in de commissievergaderingen), ter definitieve vaststelling in uw vergadering van 24 juni 2009.
Na de beraadslaging concludeert de voorzitter dat het collegevoorstel op instemming van het bestuur kan rekenen, maar dat ten aanzien van de integratie van de commissie Waterkeringen en Wegen in de nieuw te creëren commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid achttien stemmen voor en tien stemmen tegen zijn, zodat conform het voorstel wordt besloten.

9.b

Benoemen leden rekeningcommissie

Wij stellen u voor de heren B. Bruil, Chr. van der Velden, Th.P.M. Heemskerk, D. Bac en J.C. van Duin met ingang van 26 maart 2009 te benoemen als leden van de rekeningcommissie Schieland en de Krimpenerwaard, uitsluitend voor het onderzoeken van de jaarrekening 2008.
Zonder beraadslagingen en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

10.

Koersbepaling WBP

De notitie Koersbepaling Waterbeheerplan 2010-2015) bespreken in de verenigde vergadering van 25 maart 2009; Het eerste concept Bestuursprogramma 2009-2012 voorlopig voor kennisgeving aannemen.

Na de beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

 

Ter kennisname

 

11.

Evaluatie verkiezingen

Voor kennisgeving aangenomen.

12.

Samenstelling vast adviescommissies

Voor kennisgeving aangenomen.

13.

Reglement van Orde vergaderingen dagelijks bestuur

Voor kennisgeving aangenomen.

14.

Gevolgen planstudie Volkerak-Zoommeer voor zoetwatervoorziening

Voor kennisgeving aangenomen.

15.

Rondvraag en sluiting

De heer Heemskerk vraagt naar de adreslijst van de bestuurders. De voorzitter zegt dit toe.
De heer Van der Klugt doet verslag van de ontwikkelingen rondom de Waterschapsbank.
Bij monde van de voorzitter, vraagt de heer Hardijzer of er wel voldoende wordt gehandhaafd voor Westergouwe. Deze vraag zal in de organisatie worden uitgezet en de heer Hardijzer zal hierover worden geïnformeerd.