Besluiten 26 september 2007

Besluiten verenigde vergadering d.d. 26 september 2007.

 

Besluiten verenigde vergadering d.d. 26 september 2007.

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening.

 

2

Vaststelling agenda 26 september 2007.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Beëdiging heren J.C. de Jong (ongebouwd) en W. Stolk (ingezetenen) Benoeming in resp. de adviescommissies W&W en AZM.

De heren De Jong en Stolk leggen in de handen van de voorzitter de eed af. De vergadering stemt in met de benoeming van de heren De Jong en Stolk in respectievelijk de adviescommissies Waterkeringen en Wegen en Algemene Zaken en Middelen. 

4

Inspreekrecht.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

5

Verslag van de vergadering van 27 juni 2007.

Met inachtneming van enkele wijzigingen vastgesteld.

6

Mondelinge mededelingen.

 

7

Ingekomen en verzonden stukken.

Voor kennisgeving aangenomen.

8-a

Ontslagverlening archivaris

De vergadering stemt in met het voorstel de archivaris met ingang van 1 september 2007 te  ontslaan uit zijn functie van archivaris, met de vermelding ‘eervol’.  

8-b

Vervallen functies van secretaris en directeur en ontheffing uit functies

De vergadering stemt in met het voorstel de functies van secretaris en directeur met ingang van 1 september 2007 te laten vervallen. Mevrouw mr. I.C.M. Baltus en de heer ir. W.G. Werumeus Buning te ontheffen uit de functies van respectievelijk secretaris en plaatsvervangend directeur. De heer ir. W.G. Werumeus Buning, directeur, aan te wijzen als 1e plaatsvervanger van de secretaris-directeur en de heer H.B. Sigmond, directeur, als 2e plaatsvervanger.

8-c

Voortzetting zuiveringsslibstrategiestudie

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 60.000,-- voor de voortzetting van de zuiveringsslibstrategiestudie. 

8-d

Grondverwerving dijkversterking Nederlek

De vergadering stelt conform het voorstel het een krediet beschikbaar van € 374.591,25 voor de aankoop van diverse gronden van de gemeente Nederlek voor de dijkversterking Nederlek.  

8-e

Stedelijk waterplan Krimpen aan den IJssel 2007-2009

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 217.000,-- voor het uitvoeren van de verschillende maatregelen uit het stedelijk waterplan voor de komende jaren tot en met 2009. 

8-f

Landinrichting Krimpenerwaard

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 225.000,-- voor de uitvoering van werken en grondverwerving in het kader van de landinrichting Krimpenerwaard en stelt een krediet beschikbaar van € 125.000,-- voor het opstellen van een nieuw waterhuishoudingsplan voor de Krimpenerwaard.

8-g

Voorbereiding 3e hoofdgemaal Krimpenerwaard

De vergadering stelt conform het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar van

€ 600.000,-- voor de bijdrage van HHSK aan de realisatie van het derde hoofdgemaal Krimpenerwaard, te weten voorbereidingskosten voor planvorming en ontwerp € 540.000,-- en kosten projectmanagement in deze fasen € 60.000,--. Een subsidie groot € 270.000,-- te verkrijgen via ILG als inkomsten in de begroting op te nemen.   

8-h

Restauratie Zevenhuizense Verlaat

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 500.000,-- voor de restauratie van de sluis Zevenhuizense Verlaat.

8-i

Gemaal Anjerweg

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 430.000,-- voor de verplaatsing van het gemaal Anjerweg en gerelateerde aanpassing van het watersysteem.

8-j

Uit bedrijf nemen ontvangtoren awzi Groenedijk

De vergadering stelt conform het voorstel een aanvullend krediet beschikbaar van € 560.000,-- voor het herzien en de renovatie van de wateraanvoer op de awzi Groenedijk.

8-k

Ontmantelen gronddepot Zuidelijke Dwarsweg in Zevenhuizen-Moerkapelle

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 450.000,-- voor het ontruimen van het gronddepot gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

8-l

Integrale aanpak Kralingse Plas

De vergadering stelt conform het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar van

€ 150.000,-- voor de voorbereiding van de waterbodemsanering en onderdelen van het integrale plan.  

8-m

Implementatie onderhoudsvisie

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 150.000,-- voor het opstellen, concretiseren en invoeren van een nieuwe en algemeen geldende visie voor het onderhoud.

9

Beleid internationale samenwerking

De vergadering stelt conform het voorstel het ‘Beleid internationale samenwerking’ vast.

10

Integriteitbeleid bestuur

De vergadering stelt conform het voorstel d.d. 18 september jl. de gedragscode integriteit bestuur vast onder intrekking van de eerder vastgestelde gedragscode voor Schieland.

11

Tussentijdse evaluatie communicatiebeleid

De vergadering neemt kennis van de tussentijdse evaluatie van het communicatiebeleidsplan.

12

Evaluatie bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak

De vergadering neemt kennis van de evaluatie van de bijdrageregeling verhard oppervlak 2003-2006 en stemt in met de voorgestelde inhoudelijke en procedurele aanpassingen ten behoeve van de nieuw op te stellen “bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak 2007-2009”.

13

Vaststellen ontwerp dijkversterkingplan Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven

De vergadering stelt conform het voorstel:

1. het dijkversterkingsplan Bergambacht – Schoonhoven, tussen hmp. G+90m en hmp. 6.0, in de gemeenten Bergambacht en Schoonhoven vast;

2. een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 10.800.000, - voor de verwerving van de benodigde gronden en het uitvoeren van onderzoeken voor het vervaardigen van het bestek voor de dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven.

14

Vaststelling plan tot realisatie Noordzuidverbinding in de Zuidplaspolder

De vergadering stelt conform het voorstel het plan tot realisatie van de Noordzuidverbinding in de Zuidplaspolder vast. De vergadering draagt conform het voorstel de bevoegdheid tot het toepassen van de duldplicht als bedoeld in artikel 12 van de Waterstaatswet 1900 over aan dijkgraaf en hoogheemraden.

15

KRW

De vergadering stemt in met de voorgestelde aanpak, te weten:

1. verenigde vergadering 26 september en commissies september: eerste gedachtewisseling over de in het onderhavige stuk aangegeven bespreekpunten;

2. extra verenigde vergadering 16 oktober: voorlopige koersbepaling ten aanzien van doelen, maatregelen en kosten;

3. verenigde vergadering februari 2008: standpuntbepaling ten behoeve van het RBO Rijn West van maart 2008.

16.a

Stand van zaken Maeslantkering

Voor kennisgeving aangenomen.

16.b

Waterplan Rotterdam

Voor kennisgeving aangenomen.

16.c

Begrotingsvergelijking 2007

Voor kennisgeving aangenomen.

16.d

Gewijzigd vergaderschema en diversen algemeen

Voor kennisgeving aangenomen.

16.e

Bestuursinfo nummer 3, september 2007

Voor kennisgeving aangenomen.

17

Rondvraag