Besluiten 27 juni 2007

Besluiten verenigde vergadering d.d. 27 juni 2007.

Besluiten verenigde vergadering d.d. 27 juni 2007.

Besluiten verenigde vergadering d.d. 27 juni 2007.

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening

 

2

Vaststelling agenda 27 juni 2007

Agendapuntnummer 8-h is komen te vervallen. Voor het overige conform vastgesteld.

3

Toelating de heer J.C. de Jong, categorie ongebouwd, kiesdistrict Krimpenerwaard en de heer W. Stolk, categorie ingezetenen, kiesdistrict Schieland.

De vergadering stemt in met de toelating van de heren De Jong en Stolk als lid van de verenigde vergadering. Zij zullen worden beëdigd in de verenigde vergadering van 26 september 2007.  

4

Inspreekrecht

Wordt geen gebruik van gemaakt.

5

Verslag van de vergadering van 28 maart 2006

Met inachtneming van enkele wijzigingen vastgesteld.

6

Mondelinge mededelingen

 

7

Ingekomen en verzonden stukken

Voor kennisgeving aangenomen.

8-a

Aanschaf materieel waterkeringen en wegenbeheer

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 54.500,-- voor de aanschaf van materieel (aanhangstrooier, klepelmaaier en bosmaaier).

8-b

Aanvullend voorbereidingskrediet dijkversterking Nederlek

De vergadering stelt conform het voorstel een tweede voorbereidingskrediet beschikbaar van

€ 3.990.000,-- voor de verwerving van de benodigde gronden en het maken van het bestek voor de dijkversterking Nederlek. Te bevorderen dat een subsidie groot € 3.990.000,-- wordt verkregen van Rijkswaterstaat.

8-c

Uitvoering herstel kruin IJsseldijk Ouderkerk a/d IJssel

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 115.000,-- voor het herstel kruin IJsseldijk te Ouderkerk a/d IJssel. 

8-d

Waterberging en aflaat Eendragtspolder / locatiekeuze aflaat

De vergadering stelt conform het voorstel het resterend krediet beschikbaar van € 5.257.000,-- voor inrichting van de waterberging en de aflaatconstructie van de Eendragtspolder.   

8-e

Realisering van de Noordzuidverbinding ZPP

De vergadering stelt conform het voorstel een uitvoeringskrediet beschikbaar van

€ 2.755.000,-- voor de realisering van de Noordzuidverbinding Zuidplaspolder en het projectbureau. Een subsidie groot € 755.000,-- te verkrijgen via NBW als inkomsten in de begroting op te nemen.  

8-f

Knelpunt Achterbroek

De vergadering neemt kennis van de voorkeursvariant en het zoekgebied voor verbetering van het watersysteem nabij buurtschap Achterbroek, en stelt voorts conform het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 170.000,-- voor oplossing van het knelpunt Achterbroek (voorbereidingskosten voor planvorming, ontwerp en grondverwerving

€ 140.000,-- en kosten projectmanagement tot aan de realisatiefase € 30.000,--). De subsidie groot € 70.000,-- te verkrijgen via ILG als inkomsten in de begroting op te nemen.

8-g

Inspectie afsluiters Kralingse Plein

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 60.000,-- voor de inspectie van de resterende twee afsluiters bij het Kralingse Plein.

8-h

Vaststellen peilbesluit De Nesse en Kattendijksblok

Voorstel is van de agenda gehaald.

8-i

On-line apparatuur awzi’s

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 95.000,-- voor de aanschaf van on-line apparatuur voor de meting van ammonium, nitraat en drogestofgehalte op de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

8-j

Kaderrichtlijn Water

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 250.000,-- ten behoeve van het implementatieproces van de Europese Kaderrichtlijn Water.

8-k

Vervanging pompen rioolgemaal Schoonhoven

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 75.000,-- voor de vervanging van beide pompen van het rioolgemaal Schoonhoven. De complete pompsets, inclusief motoren en benodigde appendages zullen worden vervangen.

8-l

Vaststellen vergaderschema 2008

De vergadering stelt conform het voorstel het vergaderschema 2008 vast.

9

Benoeming secretaris-directeur

De vergadering benoemt mevrouw M.J.H. van Kuijk per 1 september tot secretaris-directeur.

10

Jaarrekening 2006

De vergadering stelt de jaarrekening 2006 vast.

10-a

Rapportage rekeningcommissie

De vergadering neemt de rapportage van de rekeningcommissie voor kennisgeving aan.

11

Voorjaarsnota 2007 en vaststellen begrotingswijziging

De vergadering neemt de voorjaarsnota 2007 voor kennisgeving aan het stelt de begrotingswijziging vast.

12

Harmonisatie beleid aanvullende waterberging

De vergadering stemt in met de reactie op de ingediende zienswijze en stelt de nota “Waterberging bij ruimtelijke ontwikkelingen” vast.

13-a

Mogelijkheid samenwerking andere overheden

Voor kennisgeving aangenomen.

13-b

Algemene inkoopvoorwaarden

Voor kennisgeving aangenomen.

13-c

Wegenbeheerplan en Waterkeringenbeheerplan, dynamisch deel 2007

Voor kennisgeving aangenomen.

13-d

Waterbeheerplan 2007 – 2010, dynamisch deel

Voor kennisgeving aangenomen.

13-e

Bestuursinfo nummer 2, juni 2007

Voor kennisgeving aangenomen.

14

Rondvraag