Besluiten 28 maart 2007

Besluiten verenigde vergadering.

besluiten 28 maart 2007

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening

 

2

Vaststelling agenda 28 maart 2007

 

3

Beëdiging A.P. Ros, ingezetenen, kiesdistrict Krimpenerwaard en benoeming in de commissie Waterkeringen en Wegen

De heer Ros legt in handen van de voorzitter de eed af.

De vergadering stemt in met het voorstel de heer Ros te benoemen tot lid van de commissie Waterkeringen en Wegen.

4

Inspreekrecht

Wordt geen gebruik van gemaakt.

5

Verslag van de vergadering van 29 november 2006

 

5b

Verslag van de vergadering van 6 februari 2007

 

6

Mondelinge mededelingen

 

7

Ingekomen en verzonden stukken

Voor kennisgeving aangenomen.

8

Benoeming secretaris-directeur

Vervallen.

9

Instemmen met module 4 van de landinrichting Krimpenerwaard

De vergadering stemt in met de vierde module landinrichting Krimpenerwaard en zegt een bijdrage toe conform de voorgestelde kostenverdeling, maximaal 50% in de kosten voor de verbetering van het watersysteem.

10

Benaming gemaal Krimpenerwaard

De vergadering besluit – gelet op de beslisboom, de kosten en de eenduidigheid – niet over te gaan tot hernoemen van gemaal Krimpenerwaard.

11

Vaststelling plan tot verbreding 3e en 4e Tocht in de Zuidplaspolder

De vergadering stelt conform het voorstel het plan tot verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder vast en draagt de bevoegdheid tot het toepassen van de duldplicht als bedoeld in artikel 12 van de Waterstaatswet 1900 over aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

12

Evaluatie samenspel vv en college 2006

De vergadering stelt conform het voorstel de evaluatienotitie vast.

13

Informatievoorziening en automatisering

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 475.000,-- voor de verdere uitvoering van het informatiebeleidsplan 2006 – 2007.

14

Bestrijdingsplan watersystemen

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 50.000,-- voor het verbeteren, aanvullen en uitwerken van het bestrijdingsplan watersystemen.

15

Onderhoud kunstwerken watersysteem

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 750.000,-- voor het groot onderhoud aan diverse peilregelende kunstwerken in 2007.

16

Bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 350.000,-- voor de financiering van de bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak.

17

Verzamelkrediet Waterbeheerplan

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 747.000,-- voor het voorbereiden respectievelijk uitvoeren van diverse maatregelen uit het Waterbeheerplan HHSK 2007 – 2010.

18

Startkrediet rioolgemaal Triangel

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 100.000,-- voor een tracéstudie van bouwlocatie rioolgemaal Triangel naar aansluitpunt afvalwatertransportleiding op rioolgemaal Distripark, het vestigen van de zakelijke rechten voor deze aan te leggen leiding en een aanvang te maken met de voorbereidingswerkzaamheden.

19

Renovatie sluisdeuren keersluis en schotbalkenhuisje te Schoonhoven

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 100.000,-- voor de renovatie van vier sluisdeuren van de keersluis en het bijbehorende schotbalkenhuisje in de gemeente Schoonhoven in het jaar 2007.

20

Verbeteren stabiliteit van diverse regionale waterkeringen in 2007

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 178.000,-- voor het aanbrengen van een steunberm en het herprofileren van de Rottekade voor het gedeelte tussen de Rijksweg A-12 en de Moerkapelsezijde aan de westzijde van de Rotte.

21

Participatie project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK-2)

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 250.000,-- ten behoeve van de participatie in fase 2 van het landelijke project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK-2).

22

Uitvoering aanleg natuurvriendelijke oever IJsseldijk noord

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 140.000,--, mits de toegezegde subsidie wordt verkregen, voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de IJsseldijk Noord te Ouderkerk a/d IJssel.

23

Delegatiebesluit

Voor kennisgeving aangenomen.

24

Rapportage doorlichting waterbeheer

Voor kennisgeving aangenomen.

25

Informatie m.b.t. doorlichting ondersteunende diensten i.c. communicatie en belastingen

Voor kennisgeving aangenomen.

26

Goedkeuring Waterbeheerplan

Voor kennisgeving aangenomen.

27

Overdracht grondwatertaken

Voor kennisgeving aangenomen.

28

Kwaliteitskennis Krimpenerwaard

Voor kennisgeving aangenomen.

29

Decembernota Kaderrichtlijn Water

Voor kennisgeving aangenomen.

30

Integrale Prestatievergelijking  Waterschappen (IPWater 2005)

Voor kennisgeving aangenomen.

31

Stand van zaken Strategische Visie

Voor kennisgeving aangenomen.

32

Voorraadagenda verenigde vergadering 2007

Voor kennisgeving aangenomen.

33

Projectenboek Wateropgave 2015 in het beheersgebied van Schieland

Voor kennisgeving aangenomen.

34

Bestuursinfo nummer 1, maart 2007

Voor kennisgeving aangenomen.

35

Rondvraag