Besluiten 28 november 2007

Besluiten verenigde vergadering.

 

Besluiten verenigde vergadering d.d. 28 november 2007

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening.

 

2

Vaststelling agenda 28 november 2007.

Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 11b motie salaris directeur waterschapsbank.

3

Inspreekrecht.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

4

Verslag van de vergadering van 26 september 2007.

Met inachtneming van enkele wijzigingen vastgesteld.

5

Mondelinge mededelingen.

 

6

Ingekomen en verzonden stukken.

Voor kennisgeving aangenomen.

7-a

Verordening financieel beheer

De vergadering stelt conform het voorstel de Verordening financieel beheer Schieland en de Krimpenerwaard 2007 vast, onder intrekking van de eerder vastgestelde Verordening financieel beheer.  

7-b

Nota verdere activering personele lasten

De vergadering stelt conform het voorstel het geformuleerde beleid inzake verdere activering van personele lasten vast. De nota is een uitbreiding van het op 27 september 2006 door de vergadering vastgestelde beleid ‘activering personele lasten’.

7-c

Ontwerp-legger waterkeringen, onderdeel Ringkade Zestienhoven-Schiebroek

De vergadering stelt conform het voorstel de legger van de waterkeringen, onderdeel Ringkade Zestienhoven-Schiebroek vast.

7-d

Verkeersbesluit fietspad Elserwetering

De vergadering wijst, conform het voorstel, het fietspad tussen de Koolwijkseweg in de gemeente Vlist en Zuidbroek in de gemeente Bergambacht aan als verplicht fietspad en wijst de aansluiting van het fietspad op Zuidbroek aan als voorrangskruispunt.

7-e

Vervanging gedeelte wagenpark in 2008

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 906.000,-- voor de vervanging van 36 dienstauto’s in 2008. 

7-f

Informatievoorziening en automatisering

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 1.130.000,-- voor de verdere uitvoering van projecten.  

7-g

Uitvoeringskrediet dijkversterking Nederlek

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 54.700.000,-- voor de uitvoering van de dijkversterking Nederlek. De uitgave is voor 100% subsidiabel in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma.    

7-h

Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 850.000,-- voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan regionale waterkeringen voor de jaren 2007 en 2008.

7-i

Aanvullend krediet voor reconstructie buitendijks talud IJsseldijk noord

De vergadering stelt conform het voorstel een aanvullend krediet beschikbaar van € 125.000,-- voor het vervolg van de werkzaamheden van de reconstructie buitendijks talud IJsseldijk noord tussen hmp 31.5 en 31.9 te Ouderkerk aan den IJssel.

7-j

Overname peilregulerende kunstwerken Nesselande Rotterdam

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 100.000,-- voor het aanschaffen van twee peilregulerende kunstwerken in de woonwijk Nesselande te Rotterdam.

7-k

Startnotitie Waterplan Waddinxveen –Boskoop

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 10.000,-- voor het opstellen van een gezamenlijk stedelijk waterplan voor de gemeenten Waddinxveen en Boskoop.

7-l

Stedelijk waterplan K5-gemeenten 2008

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 152.000,-- voor het uitvoeren van de verschillende maatregelen in het kader van het stedelijk waterplan K5-gemeenten 2008.  

7-m

Voorbereiding Europese subsidieaanvragen vanuit Waterplan 2 Rotterdam

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 150.000,-- uit het Waterbeheerplan; activiteit 81 ‘uitvoeren stedelijke waterplannen’ ten behoeve van de verwerving van subsidies.

8

Vaststellen Beleidsbegroting 2008 en kennisnemen van meerjarenbegroting 2008 – 2012

De vergadering stelt de beleidsbegroting 2008 vast en neemt de meerjarenbegroting 2008 – 2012 voor kennisgeving aan.

9.a

Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005

De vergadering besluit conform het voorstel de Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005 te wijzigen.

9.b

Wijziging Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005

De vergadering besluit conform het voorstel de Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005 te wijzigen.

9.c

Wijziging tabel Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006

De vergadering besluit conform het voorstel de tabel Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 te wijzigen.

9.d

Wijziging tabel Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard

De vergadering besluit conform het voorstel de tabel Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard te wijzigen.

10

Vaststellen Keur van Schieland en de Krimpenerwaard

Aangehouden.

11a

Eendragtspolder

De vergadering besluit conform het voorstel vooralsnog door te gaan (als partner) met het integrale project, conform het gewijzigde inrichtingsplan. Hiermee geeft de vergadering toestemming  het onderhandelingsproces voort te zetten. Nadat er zicht is ontstaan op de meerkosten zal benodigd extra krediet worden gevoteerd.

11b

Motie salaris directeur waterschapsbank

De vergadering heeft de motie salaris directeur waterschapsbank aangenomen met 16 stemmen voor en 14 tegen 

12.a

Tussentijdse rapportage rekeningcommissie en reactie college

Voor kennisgeving aangenomen.

12.b

Unienotitie verkenning gevolgen nieuwe bestuurssamenstelling

Voor kennisgeving aangenomen.

12.c

Voortgang baggerwerkzaamheden

Voor kennisgeving aangenomen.

12.d

Bestuursinfo nummer 4, november  2007

Voor kennisgeving aangenomen.

13

Rondvraag