Besluiten 29 november 2006

Besluiten 29 november 2006

besluiten 29 november 2006

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening

 

2

Vaststelling agenda 29 november 2006

 

3

Inspreekrecht

Wordt geen gebruik van gemaakt.

4

Verslag van de vergadering van 27 september 2006

 

5

Mondelinge mededelingen

 

6

Ingekomen en verzonden stukken

Voor kennisgeving aangenomen.

7

Voortzetting gemeenschappelijk regeling laboratorium Rijnland

De vergadering besluit conform het voorstel tot voortzetting van de Gemeenschappelijke Regeling Laboratoriumwerkzaamheden voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2007.

8

Rekeningcommissie

De vergadering besluit de in de onderstaande tabel genoemde personen te benoemen in de Rekeningcommissie Schieland en de Krimpenerwaard

Benoemde personen in de rekeninscommissie Schieland en de Krimenerwaard

belangencategorie

lid

plaatsvervangend lid

Ingezetenen

B. Bruil

vacature

mw. V.C. Postma

vacature

Gebouwd

Th.P.M. Heemskerk

J.C. Meijdam

Ongebouwd

D. Bac

P. Broere

Bedrijven

mw. M.M. Leenders

J.C. van Duin

9

Vaststellen inkoop- en aanbestedingsreglement

De vergadering stelt conform het inkoop- en aanbestedingsreglement vast.

10

Herbegrenzing functies i.h.k.v. het veenweidepact Krimpenerwaard

De vergadering stemt in met het advies van de strategiegroep Veenweidepact tot herbegrenzing van functies in de Krimpenerwaard.

11

Vaststellen baggerbeleidsplan

De vergadering stelt conform het voorstel het baggerbeleidsplan ‘Baggeren met beleid’ vast en stelt voor het uitvoeren van een voorbereidend onderzoek voor het baggeren van de Ringvaart in de Zuidplaspolder een krediet van € 300.000,-- beschikbaar.

12

Beleidsbegroting 2007 en meerjarenbegroting 2007 – 2011

De vergadering stelt de beleidsbegroting 2007 vast en neemt de meerjarenbegroting 2007 – 2011 voor kennisgeving aan.

13

Topstructuur HHSK

De vergadering stemt in met het voorstel over de toekomstige topstructuur van HHSK.

14

Vaststellen Waterbeheerplan 2007 – 2010

De vergadering stelt conform het voorstel het Waterbeheerplan 2007 – 2010 vast.

15

Wijziging Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005

De vergadering besluit conform het voorstel de Verordening verontreinigingsheffing Schieland en de Krimpenerwaard 2005 te wijzigen.

16

Wijziging Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005

De vergadering besluit conform het voorstel de Omslagenverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2005 te wijzigen.

17

Wijziging Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006

De vergadering besluit conform het voorstel de Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006 te wijzigen.

18

Wijziging Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard

De vergadering besluit conform het voorstel de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard te wijzigen.

19

Inhuur van projectleiding en – ondersteuning ter afronding van lopende projecten Peil 2010

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 200.000,-- voor de inhuur van externe projectleiding en –ondersteuning om de lopende projecten Peil 2010 af te ronden.

20

Aanpassen besturing gemaal Verdoold

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 95.000,-- voor het aanpassen van de bediening en aansturing van het gemaal Verdoold.

21

Diverse kredieten Landinrichting/ Veenweidepact Krimpenerwaard

 De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 40.000,-- voor het uitvoeren van een locatiestudie en het opstellen van een globaal ontwerp voor het derde hoofdgemaal in de Krimpenerwaard en € 60.000,-- ter compensatie van de inzet van het eigen personeel in de voorbereiding en uitwerking van het Veenweidepact voor de Krimpenerwaard.

22

Voorbereidingskrediet realisatie aflaatconstructie Rotte t.b.v. centrale waterberging Eendragtspolder

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 265.000,-- voor de voorbereiding en begeleiding van de realisatie van de aflaatconstructie Rotte t.b.v. centrale waterberging Eendragtspolder.

23

Bijdrageregeling natuurvriendelijke oevers

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 150.000,-- voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

24

Kaderrichtlijn Water en vervolgaanpak

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 250.000,-- voor het implementatieproces van de Europese Kaderrichtlijn Water.

25

Voorstudie zuiveringstechnisch werk De Groote Zaag

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 135.000,-- voor het uitvoeren van een voorstudie voor een bedrijfszeker en duurzaam zuiveringstechnisch werk De Groote Zaag.

26

Voorbereiding omleiding waterafvoer uit Schiebroek en bouw gemaal Bergweg Zuid

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 425.000,-- voor de start voorbereiding omleiding waterafvoer uit Schiebroek en de bouw van gemaal Bergweg Zuid.

27

Uitvoering reconstructiewerken langs de IJsseldijk

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 450.000,-- voor de reconstructie van het buitendijks talud langs de IJsseldijk noord te Ouderkerk aan de IJssel en € 56.000,-- voor het aanbrengen van een voorbelasting langs de IJsseldijk te Ouderkerk aan de IJssel.

28

Uitvoering reconstructie polderwegen en vervangen wegbruggen

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 1.938.000,-- voor de reconstructie van polderwegen, waarvan € 140.000,-- BDU subsidie verkeersveilig inrichten en € 140.000,-- voor het vervangen van wegbruggen door duikers en vernieuwen van een wegbrug.

29

Inmeting waterkeringen met laseraltimetrie

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 150.000,-- voor de inmeting met laser-altimetrie van de waterkeringen in het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard.

30

Aanschaf diverse voertuigen

De vergadering stelt conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 88.000,-- voor de vervanging van twee voertuigen.

31

Quick scan stedelijk water

De vergadering neemt de quick scan stedelijk water voor kennisgeving aan.

32

Bestuursinfo nummer 4, november 2006

 

33

Rondvraag