Besluiten 8 januari 2009

Besluiten verenigde vergadering.

 

Besluitenlijst verenigde vergadering van 8 januari, aanvang 19.30 uur.

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening.

 

2

Beëdiging benoemde en toegelaten leden VV.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan. Na het voorlezen van de tekst van artikel 34 van de Waterschapswet leggen de bestuursleden één voor één in handen van de voorzitter de eed dan wel de belofte af. De heer Kortlandt en mevrouw Wierenga zullen in de volgende vergadering worden beëdigd.

3

Vaststellen reglement van orde.

Het door de VVD ingediende amendement ter zake van artikel 5, lid 2, schrappen van de zin: ‘In het verslag wordt melding gemaakt van een minderheidsstandpunt’ wordt met 26 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.

Het door de VVD ingediende amendement ter zake van artikel 33, lid 2, tekst vervangen door: ‘Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk en ondertekend door de indiener bij de voorzitter worden ingediend’, wordt met 26 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Vervolgens wordt, met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen, zonder stemming conform het voorstel besloten.

4

Vaststelling agenda en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming.

De ter vergadering uitgereikte agenda wordt vastgesteld. Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij de heer Baas.

5

Inhoudelijke beschouwingen n.a.v. de verkiezing en collegeformatie.

Voor kennisgeving aangenomen.

6.a

Vaststellen aantal leden college.

Conform het mondeling door de voorzitter gedane voorstel het aantal collegeleden vast te stellen op vier wordt besloten met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

6.b

Bezoldiging leden dagelijks bestuur 2009 – 2011.

De vergadering besluit conform het voorstel unaniem:

a. de bezoldiging van de hoogheemraden per 8 januari 2009 vast te stellen op het wettelijke vastgestelde maximum van 500% van € 3.487,84 per maand (peil 2009)
b. de bezoldiging voor de loco-dijkgraaf vast te stellen op een bedrag dat 5% hoger ligt dan het (gelijke) bedrag voor de andere hoogheemraden.  

7

Benoemen leden stembureau t.b.v. schriftelijke stemming (3 leden).

De vergadering benoemt op voorstel van de voorzitter de heren Baas, Bruil en Molenaar tot lid van het stembureau.

8

Benoeming leden college.

Benoeming hoogheemraad geborgde zetel vacature 1

De heren drs. A.J.B. van der Klugt (fractie Bedrijven) en A. de Jong (fractie Ongebouwd), worden kandidaat gesteld.

Na de telling deelt de voorzitter van het stembureau aan de voorzitter mee dat er 28 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 18 voor de heer Van der Klugt en 10 voor de heer De Jong. Daarmee is de heer Van der Klugt benoemd tot hoogheemraad.

Benoeming hoogheemraad ingezetenen vacature 2

De heren De Jong (fractie Ongebouwd), De Jonge (fractie VVD) en Vester (fractie PvdA) worden kandidaat gesteld.

Na de telling deelt de voorzitter van het stembureau aan de voorzitter mee dat er 28 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 16 voor de heer De Jonge, 8 voor de heer De Jong en 4 voor de heer Vester. Daarmee is de heer De Jonge benoemd tot hoogheemraad.

Benoeming hoogheemraad ingezetenen vacature 3

De heren De Jong (fractie Ongebouwd) en Vester (fractie PvdA) en mevrouw Van Zoelen (fractie Water Natuurlijk) worden kandidaat gesteld.

Na de telling deelt de voorzitter van het stembureau aan de voorzitter mee dat er 28 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 16 voor mevrouw Van Zoelen, 8 voor de heer De Jong en 4 voor de heer Vester. Daarmee is mevrouw Van Zoelen benoemd tot hoogheemraad.

Benoeming hoogheemraad ingezetenen vacature 4

De heren De Jong (fractie Ongebouwd) en Slingerland (fractie SGP-ChristenUnie) worden kandidaat gesteld.

Na de telling deelt de voorzitter van het stembureau aan de voorzitter mee dat er 28 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 16 voor de heer Slingerland en 12 voor de heer De Jong. Daarmee is de heer Slingerland benoemd tot hoogheemraad.

Na het in ontvangst nemen van de felicitaties worden de gekozen hoogheemraden verzocht achter de collegetafel plaats te nemen.

De heer Van der Klugt leest de ‘uitgangspunten van het college voor de bestuursperiode 2009-2012’ voor (bijlage bij besluitenlijst).

9

Inspreekrecht.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

10

Ingekomen en verzonden stukken, schriftelijke en mondelinge mededelingen.

Er zijn geen (mondelinge) mededelingen.

Voor het overige voor kennisgeving aangenomen.

11

Proces vaststellen uitgangspunten bestuurlijk samenspel.

Zonder beraadslagingen en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.

12

Wijziging verordening vaste adviescommissies en benoemen leden commissies maart en juni 2009.

Het door de VVD ingediende amendement ter zake van artikel 4, lid 2, toevoegen aan het besluit: ‘e. Leden behorende tot een groepering kunnen elkaar in commissies vervangen.’ wordt unaniem aangenomen.

Vervolgens wordt, met inachtneming van bovengenoemde wijziging, zonder stemming conform het voorstel besloten. Nt. Secretaris: voor groepering kan worden gelezen ‘fracties’.

13

Gedragscode bestuurlijke integriteit.

Voor kennisgeving aangenomen.

14

Vergaderschema 1e half jaar 2009.

Voor kennisgeving aangenomen.

15

Rondvraag

Medegedeeld wordt, wellicht ten overvloede, dat dinsdag 13 januari a.s. om 19.30 uur een informele verenigde vergadering zal worden gehouden.

Voorts wordt verzocht eventuele op- of aanmerkingen op de telefoonlijst door te geven aan het secretariaat.

De heer Hardijzer meldt dat hij verhinderd is de informele verenigde vergadering bij wonen.

 

Archief