Agenda 02-11-2012

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 2 november 2012, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 31 augustus 2012

4b.

Doorlopende toezeggingenlijst commissie AZM

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 28 november 2012:

Bespreekstukken
B.1 Herbenoeming leden dagelijks bestuur
B.2 Vaststelling programmabegroting 2013
B.3 Afronding besluitvorming opt-out HVC

Hamerstukken
H.1 Wijziging Verordeningen watersysteem- en wegenheffing 2009 
H.2 Wijziging Verordeningen zuiverings- en verontreinigingsheffing 2010
H.3 Wijziging Verordening Precario 2006 
H.4 Wijziging Legesverordening 2006 
H.5 Actualisatie Normenkader HHSK 2012 
H.6 Aanvangskrediet renovatie hoofdkantoor HHSK 
H.12 Aanvullend uitvoeringskrediet knelpunt Achterbroek

Kennisgeving
K.2 Voortgang Eendragtspolder

6.

Rondvraag en sluiting