Agenda 04-11-2011

Agenda voor de extra commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 4 november 2011, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 2 september 2011

4b. Doorlopende toezeggingenlijst commissie AZM
5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 30 november 2011:

Bespreekstukken
B.1 Programmabegroting 2012 (financieel)
B.2 Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
B.3 Nota Toezicht en Handhaving
B.4 Organisatie Muskusrattenbestrijding

Hamerstukken
H.1 Wijzigen kwijtscheldingsregeling 2005
H.2 Wijziging Verordeningen watersysteem- en wegenheffing 2009
H.3 Wijziging Verordeningen zuiverings- en verontreinigingsheffing 2010
H.4 Wijziging Verordening precario 2006
H.5 Wijziging Legesverordening 200
H.6 Actualisatie Normenkader HHSK 2011

Kennisgeving
K.1 HR-visie

6. Tax-i (besloten deel)
7. Rondvraag en sluiting