Agenda 05-03-2010

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 5 maart 2010, aanvang 14.00 uur.
Agendapunt Onderwerp
1.  Opening
2.  Mededelingen
3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 6 november

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 31 maart 2010:

Bespreekstukken:
8. MVO definitiebepaling
9. Instellen ad-hoc commissie Toekomststrategie
10. Benoeming accountant      

Hamerstukken:
14. Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis
15. Gemeenschappelijke Regeling Fusielaboratorium Aquon
16. Vaststellen Verordening verlening uitsluitend recht HVC
17. Ontslag lid Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard
18. Treasurystatuut HHSK

Kredietvoorstellen:
19. Verschoningsvoorstel vijf investeringen    

Ter kennisname:
25. Bestuursrapportage 2009
27. Inkoop- en aanbestedingsreglement

6.  Rondvraag en sluiting