Agenda 05-06-2009

Agenda commissie Algemene Zaken en Middelen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 24 juni 2009, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld.

Bespreekstukken

 

 

WW

IW

AZM

7

Jaarrekening  en jaarverslag 2008

X

X

X

8

Ontwerp-WBP 2010-2015

X

X

X

9

Bestuursprogramma

X

X

X

10

Voorjaarsnota 2009

X

X

X

11

Rekenkamerfunctie HHSK/vaststellen verordening ex artikel 109a Waterschapswet

 

 

X

12

Evaluatie waterschapsverkiezingen

 

 

X

13

Gemeenschappelijke regeling belastingkantoor

 

 

X

Hamerstukken
   

WW

IW

AZM

14.1

Ontslag en benoeming leden Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard

 

 

X

14.2

Delegatie van bevoegdheid tot het nemen van een definitief verkeersbesluit.

X

 

 

14.3

Begrotingswijziging (volgt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredietvoorstellen

 

 

 

14.4

Monitoring enkele vismigratieknelpunten

 

X

X

14.5

Vervanging beluchtingselementen awzi Kralingseveer

 

X

X

14.6

Aanpassing slibverwerking op 3 awzi’s

 

X

X

14.7

Renovatie rioolgemaal Middelwatering

 

X

X

14.8

Aanleg tweede Zoetermeerleiding

 

X

X

14.9

Nieuwe waterstaatkundige inrichting van de polder Kromme, Geer en Zijde

 

X

X

14.10

Ophogen binnenonderberm Groenendijk fase 3 in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

X

 

X

14.11

Buitengewoon onderhoud regionale waterkering Bachtenaar

X

 

X

14.12

Verbeteren van de regionale kering Kleinpolder in de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

X

 

X

Ter Kennisname
   

WW

IW

AZM

15

Integraal plan Kralingse plas incl. waterbodemsanering

X

X

X

16

Rapport adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Krimpenerwaard

X

X

X

5. Rondvraag

6. Sluiting