Agenda 08-06-2012

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 8 juni 2012, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 9 maart 2012

4b. Doorlopende toezeggingenlijst commissie AZM

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 27 juni 2012:
 

Bespreekstukken
B.1 Jaarrekening (in bezit) en jaarverslag 2011
B.2 Voorjaarsnota 2012 (in bezit)
B.3 Audit verbetermogelijkheden projecten  
B.4 Audit afhandeling bezwaarschriften

Hamerstukken
H.1 Kwijtschelding en oninbaar
H.2 Wijziging gemeenschappelijke regeling De RBG i.v.m. toetreding gemeente Delft
H.7 Vergaderschema 2013
H.8 Informatisering en automatisering 2012-2013
H.10 Aankoop gronden van Grondbank RZG t.b.v. de verbreding van de Derde en Vierde Tocht in de Zuidplaspolder

Kennisgeving
K.3 Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015

6.

Rondvraag en sluiting