Agenda 10-06-2011

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen, vrijdag 10 juni 2011, aanvang 14.00 uur

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen
a. Nieuw belastingstelsel (mondeling)
b. Waterschapshuis/Tax-I (mondeling) (besloten deel)

3. 

Ingekomen stukken

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 4 maart 2011

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 29 juni 2011:

Bespreekstukken:
B.1 Jaarrekening en jaarverslag 2010
B.2  Voorjaarsnota 2011
B.5 Voortzetting project de Groote Zaag

Hamerstukken:
H.9 Benoeming lid rekeningcommissie HHSK
H.10 Vergaderschema 2012

Kennisname:
K.1 Kwijtschelding & Oninbaar
K.2 Verhaalsrecht sancties Europese verplichtingen/Kaderrichtlijn Water
K.3 KRW Rijn-West rapportage ‘Schoon water in beeld'

6.

Rondvraag en sluiting