Agenda 18-09-2009

Agenda voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

Vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen op vrijdag 18 september 2009, aanvang 14.00 uur in de Laurens-/Pieterzaal van het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Agendapunt Onderwerp
1.  Opening
2. 

Mededelingen
* voortgang project Eendragtspolder (mondeling)
* grondverwerving dijkversterking Nederlek (mondeling)

3. 

Ingekomen stukken

4.  Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 5 juni 2009
5. 

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 7 oktober 2009:

Bespreekstukken
* Conceptreactie op het rapport ‘Samen presteren we meer’ van de Unie van          Waterschappen (Commissie Doornbos) (conceptreactie volgt)
* Aandelenruil DRSH – HVC
* Nieuwe programma-opzet binnen beleidscyclus
Hamerstukken
* Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard en benoeming leden Bezwaarschriftencommissie Schieland en de    Krimpenerwaard
* Wijziging Verordening rekeningcommissie
* Benoeming leden rekeningcommissie (mondeling)
* Benoeming archivaris

Kredietvoorstellen
* Aanvullend krediet i.v.m. bouwrente
* Werkzaamheden ophogen regionale waterkering Prinsenmolenpad in de gemeente   Rotterdam

Ter kennisname
* Bestuursrapportage 1e halfjaar
* Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta
* Stand van zaken knelpunt Achterbroek 
* Voorbereiding op grieppandemie
* Vergaderschema 2010

6.  Rondvraag en sluiting