Agenda 02-11-2012

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 2 november, aanvang 09.30 uur

Agendapunt

Onderwerp

1.

Opening

2. Presentatie Wegbruggen (Remco Vogelezang)

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

5a.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid van 31 augustus 2012

5b. Doorlopende toezeggingenlijst commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid
6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 28 november 2012:

Bespreekstukken
B.2 Vaststellen programmabegroting 2013
B.4 Peilbesluit Zuidplaspolder
B.5 Actualisatie van de Wegenverordering Schieland en de Krimpenerwaard en het vaststellen van algemene regels bij de Wegenverordering

Kredietvoorstellen
H.7 Vervanging beluchting awzi Kralingseveer en onderzoek emissiebeperking broeikasgas
H.8 Revisie biogasmotoren awzi Kralingseveer
H.9 Renoveren awzi Groote Zaag
H.10 Uitvoeringskrediet proces automatisering afvalwaterketen
H.11 Project Bergweg Zuid/defosfatering Bergse Plassen

Kennisgeving
K.1 Evaluatie grondwaterbeheertaak HHSK 2009-2012
K.2 Voortgang Eendragtspolder

6.

Rondvraag en sluiting 

7.

Presentatie Gemaal Verdoold (Tammo Vegter)