Agenda 04-03-2011

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veligheid van 5 november 2010

5.

Voortgang Veenweidepact

6.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 4 maart 2011:

Bespreekstukken:
B.1 Bestuursrapportage 2011 incl. WBP-doelenrapportage
B.3a Verdergaande samenwerking in de Afvalwaterketen
B.3b Overname actief beheer en onderhoud Rioleringstechnische installaties c.a. gemeente Capelle aan den IJssel

Hamerstukken:
H.1 Peilbesluit Tweemanspolder
H.4 Gemeentelijk waterplannen        

Kredietvoorstellen:
H.5 Nadere regel Subsidie natuurvriendelijke oevers
H.7 Verbeteren verkeersveiligheid IJsseldijk 2011
H.9 Maatregelen Duurzaam Veilig dijkversterking Nederlek 
H.10 Aanvullend krediet kadeophoging Achterdijk
H.11 Ophalen en in profiel brengen van een gedeelte buitenbeloop van de primaire waterkering in de gemeente Ouderkerk
H.12 Inmeting waterkeringen
H.13 Renovatie zuiveringen Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk
H.14 Implementatie zuiveringsinformatiesysteem afvalwaterketen
H.16 Programma Wateropgave 2015
H.17 Slopen en vervangen van twee wegbruggen en een voetgangers/fietsbrug in de gemeente Vlist
H.18 Reconstructie West-Vlisterdijk in de gemeente Vlist
H.19 Herziening en verlenging regeling afkoppelen verhard oppervlak
H.20 Procesautomatisering afvalwaterketen
H.21 Baggeren Ringvaart
H.22 Diverse kredieten oppervlakte- en grondwaterbeheer

7. 

Rondvraag en sluiting

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 4 maart 2011, aanvang 09.30 uur.