Agenda 04-11-2011

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 4 november, aanvang 09.30 uur

Agendapunt

Onderwerp

1. 

Opening

2. 

Mededelingen

3. 

Ingekomen stukken

4

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid van 2 september 2011

5.

Doorlopende toezeggingenlijst commissie
- Akkoord Natuur en Landelijk gebied
- Nieuwe risiconormering waterveiligheid

6.

Behandeling toezeggingen uit verenigde vergadering van 28 september 2011:
- schouwbeleid
- opbarsting spoorsloot (bijlage memo)
- distelbestrijding
- olie in Hollandsche IJssel na afgraven zellingwijk
- s.v.z. zoetwatervoorziening Zuid-Holland zuid (indien beschikbaar)
- akkoord ‘Natuur en landelijk gebied' (mondeling indien info beschikbaar)
- realisatie baggerdepots (ook i.r.t. baggeren ringvaart)

7.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 30 november 2011:

Bespreekstukken
B.1 Programmabegroting (inhoudelijk)
B.5 Implementatie baggerbeleid en schouw buitengewoon onderhoud
B.6 Dijkversterking Capelle en Moordrecht

Hamerstukken
H.7 Peilbesluit Binnenwegse Polder

Kredietvoorstellen
H.8 Verhogen investeringskrediet gemaal Verdoold
H.9 Uitvoeringskrediet procesautomatisering afvalwaterketen
H.10 Kredietvoorstel buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen van de Ringvaart van de PPA in de gemeente Zuidplas
H.11 Aanleg natuurvriendelijke oevers i.h.k.v. het programma KRW 2010-2015

8.

Rondvraag en sluiting