Agenda 18-09-2009

Agenda van de commissie Integraal Waterbeheer.

Vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid op vrijdag 18 september 2009, aanvang 09.30 uur in de Laurens-/Pieterzaal van het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid op vrijdag 18 september 2009, aanvang 09.30 uur in de Laurens-/Pieterzaal van het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Agendapunt Onderwerp
1.  Opening
2.  Mededelingen
3. 

Ingekomen stukken

4. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer van 5 juni 2009

5. 

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Waterkeringen en Wegen van 3 juni 2009

6.  Presentatie van de heer Bresters (directeur DRSH) over de voorgenomen fusie DRSH/HVC
7.

Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering d.d. 7 oktober 2009:

Bespreekstukken
* Aandelenruil DRSH – HVC
* Nieuwe programma-opzet binnen beleidscyclus

Kredietvoorstellen
* Werkzaamheden ophogen regionale waterkering Prinsenmolenpad in de gemeente Rotterdam

Ter kennisname
* Bestuursrapportage 1e halfjaar
* Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta
* Stand van zaken knelpunt Achterbroek
* Voorbereiding op grieppandemie
* Vergaderschema 2010

8.  Rondvraag en sluiting