Agenda 31-08-2012

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid.

Agenda voor de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 31 augustus, aanvang 09.30 uur

Agendapunt

Onderwerp

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Ingekomen stukken

4

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid van 8 juni 2012.

5.

Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 26 september 2012:

Bespreekstukken
B.1 Bestuursrapportage periode januari - juni 2012
B.2 Eindevaluatie aandeelhouderschap
 
Hamerstukken
H.1 Bijdrageregeling rioolaansluiting glastuinbouwbedrijven 2012-2015 voor gemeenten
 
Kredietvoorstellen
H.2 Ophogen van de regionale waterkering te gemeente Zuidplas
H.3 Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen van de Ringvaart van de polder Prins Alexander.
H.4 Buitengewoon onderhoud regionale waterkering van de Rottekade in de gemeente Lansingerland
H.5 Slopen en vervangen wegbruggen
H.6 Uitvoeren maatregelen waterplan Capelle aan den IJssel
H.7 Nadere regel subsidie natuurvriendelijke oevers 2013
 
Kennisgeving
K.2 Bestuurlijke voortgangsrapportage programma Watergebiedsplan Krimpenerwaard juli 2011 - juni 2012
K.3 Zuidwestelijke randweg
K.4 Onderhoudskosten natuurvriendelijke oevers (doorgeschoven cie 8 juni)
K.5 Recreatief medegebruik van waterstaatobjecten (doorgeschoven cie 8 juni)
K.6 Vraag top 10 gewasbeschermingsmiddelen

6.

Rondvraag en sluiting