Agenda 10 november 2006

Agenda 10 november 2006

Agenda 10 november 2006 commissie Algemene Zaken en Middelen, aanvang 15.00 uur.

Om 15.00 uur zal gestart worden met het onderwerp topstructuur (agendapunt 13 van de verenigde vergadering), met een presentatie door mevrouw J. de Vries van bureau Hiemstra en de Vries. Voor dit agendapunt zijn ook vv-leden, niet zijnde lid van de commissie AZM, uitgenodigd.

Met het oog op de relatief zware agenda wordt niet uitgesloten dat de vergadering uitloopt tot 19.00 uur.

1 Opening
2 Topstructuur HHSK (in aanwezigheid van mevrouw J. de Vries)
3 Mededelingen
4 Ingekomen stukken
5

Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 8 september 2006 (bijlage)

6

Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 29 november 2006, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

7 Rondvraag 
8 Sluiting