Agenda 8 september 2006

Agenda 8 september 2006, aanvang 15.00 uur

Agenda 8 september 2006 commissie Algemene Zaken en Middelen, aanvang 15.00 uur

1 Opening
2 Toelichting risicoparagraaf door de heer H. van Buren (Deloitte)
3 Mededelingen
4 Ingekomen stukken
5

Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 9 juni 2006

6

Doorlichting: Benchmark Analyse Ondersteunende Functie (agendapunt 22 van de v.v.vergadering van 28 juni jl.)

7 Evaluatie organisatie en formatie, medewerkertevredenheid en organisatieontwikkeling (agendapunt 23 van de v.v.vergadering van 28 juni jl.)
8

Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 27 september 2006, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld

9 Rondvraag
10 Sluiting