Agenda 9 juni 2006

Agenda 9 juni 2006, aanvang 15.00 uur

Agenda 9 juni 2006 commissie Algemene Zaken en Middelen, aanvang 15.00 uur

1 Opening
2 Mededelingen
3 Ingekomen stukken
- Jaarrekening 2005 Stichting Beheer Registergoederen Schieland, ter kennisname
4 Verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 10 maart 2006
5 Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 28 juni 2006, de voorstellen met een kruisje in de kolom “Algemene Zaken en Middelen” dienen in uw commissie te worden behandeld.
6

Rondvraag

7 Sluiting