Agenda 9 juni 2006

Agenda 9 juni 2006 commissie Integraal Waterbeheer, aanvang 09.30 uur.

Agenda 9 juni 2006 commissie Integraal Waterbeheer, aanvang 09.30 uur.

1 Opening
2

Verslag van de vergadering van 10 maart 2006 (bijlage)

3 Mededelingen
4 Ingekomen stukken
5

Onderwerpen buiten de agenda van de VV:
a. Stand van zaken peilbesluit Stolwijk (bijlage)
b. Wateropgave en herijking maatregelen Peil 2010 in het beheersgebied Schieland (1e gedachtewisseling) (bijlage)

6 Agendapunten voor de vergadering van de verenigde vergadering van woensdag 28 juni 2006
7 Rondvraag en sluiting