Ringvaartdistrict 27-04-2006

Agenda van het Ringvaartdistrict van 27 april 2006.

Agenda 27 april 2006, aanvang 15.00 uur.

1 Opening en vaststelling agenda
2 Verslag van de vergadering van 2 februari 2006 (bijlage)
3a Mededelingen
3b Vragen en mededelingen vanuit het veld
4 Ter bespreking:
 • Waterbeheersplan 2007-2010 (bijlage) *)
  Naast een algemene toelichting zal vooral worden gesproken over een aantal specifieke onderwerpen. Dit zijn:
  -  beheer en onderhoud van het watersysteem
  -  realiseren van inrichtingsmaatregelen
  -  stedelijk water
  -  waterkwaliteitsspoormaatregelen
 • Stand van zaken Gouwepark
5

Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)

6 Rondvraag en sluiting

*) Bijgevoegd zijn de eerste zeer voorlopige conceptteksten voor de desbetreffende onderwerpen. Deze conceptteksten zijn in beperkte mate intern ambtelijk afgestemd en dienen ter ondersteuning van de discussie in uw commissie. Uw opmerkingen zullen worden meegenomen in het verdere traject van het Waterbeheersplan.