Rottedistrict 26-04-2006

Agenda van het Rottedistrict van 26 april 2006.

Agenda 26 april 2006, aanvang 20.00 uur.

Opening en vaststelling agenda 
2

Verslag van de vergadering van 1 februari 2006 (bijlage)

3a Mededelingen:
-
3b Vragen en mededelingen vanuit het veld:
-
4 Ter bespreking:
 • Waterbeheersplan 2007-2010 (bijlage) *)
  Naast een algemene toelichting zal vooral worden gesproken over een aantal specifieke onderwerpen. Dit zijn:
  -  beheer en onderhoud van het watersysteem
  -  realiseren van inrichtingsmaatregelen
  -  stedelijk water
  -  waterkwaliteitsspoormaatregelen
5

Ter kennisneming:
- Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen (bijlage)
- Overzicht projecten (bijlage)
- Ontwikkelingen langere termijn (kaart externe plannen HHSK) (bijlage)

6 Rondvraag en sluiting

*) Bijgevoegd zijn de eerste zeer voorlopige conceptteksten voor de desbetreffende onderwerpen. Deze conceptteksten zijn in beperkte mate intern ambtelijk afgestemd en dienen ter ondersteuning van de discussie in uw commissie. Uw opmerkingen zullen worden meegenomen in het verdere traject van het Waterbeheersplan.