Agenda 7 juni 2006

Agenda 7 juni 2006, aanvang 20.00 uur.

Agenda 7 juni 2006 commissie Waterkeringen en Wegen, aanvang 20.00 uur.

1 Opening
2 Verslag van de vergadering van 9 maart 2006
3 Mededelingen
-  Stand van zaken dijkversterking Nederlek
4 Ingekomen stukken
5

Agendapunten voor de verenigde vergadering van woensdag 28 juni 2006

6 Rondvraag en sluiting