Integraal Waterbeheer

De voorstellen die het algemeen bestuur in de verenigde vergadering behandelt, worden eerst besproken in een van vaste commissies voor advies.

Integraal Waterbeheer

De commissie Integraal waterbeheer (IWB) behandelt voorstellen over:

  • integraal waterbeheer
  • beheer en onderhoud van watergangen
  • peilbesluiten
  • bemalingsinstallaties
  • rioleringszaken
  • transport en zuivering van afvalwater
  • verwerking van zuiveringsslib
  • aanleg, beheer en onderhoud waterkeringen
  • instandhouding vaarwegen
  • wegenbeheer

Deze commissie vergadert in het waterschapskantoor op woensdagmiddag, enkele weken vóór de verenigde vergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Bekijk de vergaderkalender.

Voorzitter commissie: Arjan Hazelebach