Dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden vormt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur. Hij wordt voor een periode van zes jaar benoemd en herbenoemd bij koninklijk besluit, net als een burgemeester.

Samenstelling dagelijks bestuur

De secretaris-directeur staat het college bij en is tevens eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Zij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en ondertekent naast de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan.

Taak dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is als dagelijks bestuur belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap en met de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. In de praktijk heeft elk lid van het college een portefeuille met een aantal onderwerpen. De collegeleden vertegenwoordigen het hoogheemraadschap in diverse bestuurlijke overleggen. Binnen hun portefeuille lichten zij de voorstellen toe die het college aan de verenigde vergadering voorlegt. 

Vergaderfrequentie

Het dagelijks bestuur komt eens per twee weken op dinsdag bijeen in een besloten collegevergadering. Dijkgraaf en hoogheemraden nemen dan besluiten over lopende zaken, die veelal door de ambtelijke organisatie zijn voorbereid.

Downloads