Dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden vormt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur. Hij wordt voor een periode van zes jaar benoemd en herbenoemd bij koninklijk besluit, net als een burgemeester.

Samenstelling dagelijks bestuur

Klik links in het menu op de namen van de laden van het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden).

Taak dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is als dagelijks bestuur belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap en met de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Elk lid van het college heeft een portefeuille met een aantal onderwerpen. De collegeleden vertegenwoordigen het hoogheemraadschap in diverse bestuurlijke overleggen. Binnen hun portefeuille lichten zij de voorstellen toe die het college aan de verenigde vergadering voorlegt.

Vergaderfrequentie

Het dagelijks bestuur komt elke week op dinsdag bijeen in een besloten collegevergadering. De ene week is er een besluitvormende vergadering waarin dijkgraaf en hoogheemraden besluiten nemen over voorstellen aan het algemeen bestuur en lopende zaken. De andere week is er een informatieve vergadering ter voorbereiding op latere besluitvorming.

Downloads