Dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden vormt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur. Hij wordt voor een periode van zes jaar benoemd en herbenoemd bij koninklijk besluit, net als een burgemeester.

nieuw coalitieakkoord en benoeming dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft woensdagmiddag 15 mei 2019 het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk), Jos Verdoold (Bedrijven), Paul van den Eijnden (VVD), en Martin van der Spek (SGP-ChristenUnie) zijn de hoogheemraden voor de komende vier jaren. Samen met waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt en secretaris-directeur Miriam van Kuijk vormen zij het nieuwe college.

COALITIEAKKOORD ‘STUREN OP EEN TOEKOMSTBESTENDIG WATERSCHAP’

Het algemeen bestuur heeft ook het coalitieakkoord ‘Sturen op een toekomstbestendig waterschap’ (pdf, 518 kB) vastgesteld. In dit akkoord staan de ambities en uitdagingen genoemd voor de komende periode. Uitgangspunt voor de werkzaamheden is het huidige Waterbeheerplan. Gericht op de toekomst krijgen daarbij de volgende vijf thema's de komende vier jaar bijzondere aandacht:

  • Klimaatadaptatie: het voorbereiden op de toenemende droogtes en het opvangen van de piekbuien met extreem veel regen;
  • Bodemdaling: het samen zoeken naar zorgvuldige oplossingen voor het tegengaan van bodemdaling;
  • Klimaatmitigatie: het terugdringen van de CO2 uitstoot door energietransitie;
  • Waterkwaliteit: het verzorgen van schoon en gezond oppervlaktewater voor dier en mens;
  • De relatie met de omgeving: het samenwerken met alle betrokkenen aan een goed en veilig watersysteem.

Daarnaast wil het nieuwe college het duurzaam financieel beheer voortzetten voor een gematigd tarievenbeleid.

PORTEFEUILLEVERDELING

De portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen in het algemeen bestuur aan de orde gesteld. Het college stelt in het constituerend beraad op 16 mei 2019 de definitieve portefeuilles vast. Deze worden vervolgens op de website geplaatst.

Samenstelling dagelijks bestuur

De secretaris-directeur staat het college bij en is tevens eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Zij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en ondertekent naast de voorzitter alle stukken die van het bestuur uitgaan.

Taak dagelijks bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is als dagelijks bestuur belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap en met de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. In de praktijk heeft elk lid van het college een portefeuille met een aantal onderwerpen. De collegeleden vertegenwoordigen het hoogheemraadschap in diverse bestuurlijke overleggen. Binnen hun portefeuille lichten zij de voorstellen toe die het college aan de verenigde vergadering voorlegt. 

Vergaderfrequentie

Het dagelijks bestuur komt eens per twee weken op dinsdag bijeen in een besloten collegevergadering. Dijkgraaf en hoogheemraden nemen dan besluiten over lopende zaken, die veelal door de ambtelijke organisatie zijn voorbereid.

Downloads