Hoe werken de verkiezingen?

Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. U kunt dan stemmen op één van de kandidaten voor het bestuur van uw waterschap. Zo kiest u wie er in het nieuwe bestuur komt van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden). De voorzitter (de dijkgraaf) wordt benoemd bij koninklijk besluit.

Samenstelling algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) en 9 leden die worden aangewezen door belangengroeperingen van:

  • bedrijven (categorie bedrijven - 5 geborgde zetels)
  • de agrarische sector (categorie ongebouwd - 3 geborgde zetels)
  • organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen - 1 geborgde zetel)

De vertegenwoordigers van de categorieën ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven worden benoemd door respectievelijk de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, de vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Kamer van Koophandel. Op grond van de Waterschapswet dienen de genoemde organisaties een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de volgende regelingen ontvangen:

  • van LTO Noord de Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd  van het waterschapsbestuur door het bestuur van LTO Noord
  • van de Kamer van Koophandel de Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel
  • van de VBNE de Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Natuurterreinen

De waterschapsverkiezingen vinden tegelijk plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.