Wet- en regelgeving

Welke wet- en regelgeving is er allemaal en waar vindt u meer informatie?

 • Waterwet
  De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert de samenhang tussen waterbeheer en de ruimtelijke ordening. De Waterwet is in tegenstelling tot een voorganger, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, niet van toepassing op indirecte lozingen. Die vallen nu uitsluitend onder de Wet milieubeheer. 
  A) De Waterwet regelt niet alles. Voor bepaalde onderwerpen geldt dat deze zijn uitgewerkt in onderliggende regelgeving: het Waterbesluit (een algemene maatregel van bestuur), de Waterregeling (een ministeriële regelgeving) of in verordeningen van provincies (Waterverordening Zuid-Holland) en waterschappen (keur van Schieland en de Krimpenerwaard). Deze regelgeving is op 22 december 2009, gelijktijdig met de Waterwet in werking getreden.

  Schieland en de Krimpenerwaard is verplicht te voldoen aan een aantal belangrijke waterkwaliteitseisen. Voor de oppervlaktewaterkwaliteit gelden chemische en ecologische kwaliteitsnormen. Daarover zijn afspraken vastgelegd in het Waterbeheerplan HHSK 2010-2015. Voor waterkwaliteitsnormen verwijst de Waterwet naar stoffenlijsten en normen die zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en de Kaderrichtlijn Water. Het Besluit kwaliteiten en monitoring water vervult hierbij een sleutelfunctie.
  B) vergunningverlening (watervergunningen)
  C) financiering (heffen van zuiveringsheffing en watersysteemheffing)

 • Wet milieubeheer (Wm)
  Schieland en de Krimpenerwaard gebruikt deze wet om milieubelasting door bedrijven en instellingen te voorkomen of te beperken. De Wet milieubeheer bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan.
 • Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
  Voor veel voorkomende afvalwaterstromen vanuit inrichtingen, zoals bedoeld volgens de Wet milieubeheer, zijn algemene regels opgesteld. Het gaat om regels voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, hemelwater, koelwater, bronneringen en saneringen. Het voordeel is dat bedrijven voor dit soort lozingen geen vergunning meer hoeven aan te vragen. Het Activiteitenbesluit is van toepassing op alle inrichtingen in de zin van de Wm, uitgezonderd IPPC-inrichtingen. De lozingen vanuit landbouwinrichtingen worden in 2013 ook geregeld in het Activiteitenbesluit. Het Besluit glastuinbouw en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij vervallen dan.
 • Besluit lozing afvalwater huishoudens
  In dit besluit staan regels met betrekking tot de gebruikelijke afvalwaterstromen van particuliere huishoudens. Huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater van daken en verhardingen.
 • Besluit glastuinbouw
  In dit besluit staan regels voor glastuinbouwbedrijven en voor bepaalde akkerbouwbedrijven. De bedoeling van het besluit is de milieubelasting vanuit de sector glastuinbouw terug te dringen.       
 • Besluit lozen buiten inrichtingen

  Dit besluit stelt in tegenstelling tot het Activiteitenbesluit slechts regels voor het lozen van afvalwater. Het is van toepassing op vrijwel alle lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Bij de inwerkingtreding van dit besluit op 1 juli 2011 is de vergunningplicht voor de lozingen die in dit besluit zijn geregeld vervallen. Enkele AMvB's zoals  het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, met regels voor lozingen bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten, en het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, met regels voor de lozingen van grondwater van bodemsaneringen en proefbronneringen, zijn een onderdeel van dit besluit geworden.

 • Lozingenbesluit open teelt en veehouderij In dit besluit staan regels voor het lozen op oppervlaktewater bij agrarische activiteiten in de open grond evenals gebruiksvoorschriften voor bestrijdingsmiddelen. 
 • Waterbesluit
  Het Waterbesluit vormt samen met de Waterregeling een uitwrking van bepalingen van de Waterwet. Het Waterbesluit bevat de eisen waaraan de afvalwaterzuiveringsinstallaties moeten voldoen, vooral op het gebied van fosfaat- en stikstofverwijdering.
 • Besluit bodemkwaliteit
  In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden. Dit besluit vervangt het Bouwstoffenbesluit.
 • Waterverordening Zuid-Holland
  De Waterverordening Zuid-Holland is een provinciale verordening die regels geeft voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van oppervlakte- en grondwater.   
 • Keur van Schieland en de Krimpenerwaard

  De Keur is een verordening met regels voor oppervlaktewaterlichamen, waterkeringen en het onttrekken en infiltreren van grondwater in het beheersgebied. De regels zijn bedoeld om het watersysteembeheer goed te kunnen uitvoeren.

 • Leggers (op te vragen)
  Een legger is een kaart, waarop de afmetingen, vorm en constructie van watergangen en waterkeringen staan. Op de kaart staat ook wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud. Schieland en de Krimpenerwaard heeft afzonderlijke leggers voor watergangen en waterkeringen. 
 • Reglement van bestuur Schieland en de Krimpenerwaard (op te vragen)
  De bevoegdheid tot het instellen van waterschappen ligt bij de provincie. Zij regelt het waterschapsgebied, de taken en bestuurssamenstelling. In het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is dit vastgelegd.