Zuiveren van afvalwater

Schieland en de Krimpenerwaard maakt rapportages van elke awzi over geur, geluidsproductie, bodem, etc. Informatie hierover is op te vragen.

  • Eén van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap is het zuiveren van afvalwater. Resultaten van de werking van de zuiveringsinstallaties zijn op te vragen.
  • Publieksmilieujaarverslag
    Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer is Schieland en de Krimpenerwaard verplicht jaarlijks een verslag te maken over invloed op het milieu en de processen.
  • Milieuvergunningen awzi's en rioolgemalen (op te vragen voor zover van toepassing). De awzi’s en rioolgemalen vallen onder het activiteitenbesluit milieubeheer. Daarnaast heeft Schieland en de Krimpenerwaard vergunningen nodig in het kader van de Wet Milieubeheer voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer. Voor de lozing van het gezuiverde afvalwater is voor een aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties maatwerkvoorschriften vastgesteld (op te vragen).
  • Akoestische rapporten awzi's (op te vragen)
  • Geurrapporten awzi’s (op te vragen)
  • Bodemonderzoeken awzi's (op te vragen)
  • Milieubeleidsplan afdeling Afvalwaterketen 2017 - 2021

Eventuele verdere, niet gespecificeerde milieuonderzoeken zijn opvraagbaar.