Sfeerverslag bijeenkomst ‘Met mensen en water’

17 februari, Diergaarde Blijdorp, Rotterdam.

Waterbeheer voor én met mensen

Ruim 130 bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties, samenwerkingspartners en medeoverheden en ruim 60 medewerkers en bestuurders van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben elkaar ontmoet in Diergaarde Blijdorp op 17 februari 2016. Het doel: het uitwisselen van informatie en ervaringen over het waterbeheer. Gezien de vele positieve reacties die wij na afloop ontvingen, kijken wij terug op een zeer geslaagde dag.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021. Dit plan heeft het hoogheemraadschap in afstemming met direct belanghebbenden, partners, mede-overheden en overige belangstellenden opgesteld. Directe betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is daarin een belangrijk speerpunt. Voor een doelmatig en duurzaam waterbeheer gaat het hoogheemraadschap met hen actief het gesprek aan en staat open voor initiatieven van anderen.

Informatiemarkt: delen van kennis en ervaring

In de sfeervolle Haaienzaal zijn de deelnemers ontvangen, waar zij in gesprek gingen met medewerkers van het hoogheemraadschap over het werk en de werkwijze van het waterschap en om vragen te stellen over de eigen praktijksituaties. Op de informatiemarkt lieten deelnemers zich informeren over het waterbeheer in de stad en de polder en rond de sloot en de plas, maar ook over de dijken en de wegentaak (in de Krimpenerwaard) en het proces van zuiveren van afvalwater.

Daarnaast was het ontwerp-Waterbeheerplan interactief te bekijken en met een speciale tafel kon gebiedsinformatie van de website worden getoond. Tijdens de avond is er één zienswijze op het ontwerp-plan ingediend.

Uw bijdrage is waardevol!

Namens het algemeen bestuur sprak mevrouw Karima Bouchtaoui met passie over het waterbeheer. “Droge voeten en schoon water zijn niet vanzelfsprekend en daar zetten onze waterschappen zich elke dag, al eeuwenlang, voor in. Het waterschap is onmisbaar voor de inrichting en het beheer van ons leefgebied. Tegelijkertijd beseffen we maar al te goed dat wij onze kerntaken niet zonder uw betrokkenheid en bijdrage kunnen uitvoeren.” Ze onderschreef het belang van een ambitieus waterplan waarin het hoogheemraadschap actief de verbinding zoekt met anderen. Vervolgens werden de deelnemers opgeroepen om ideeën en suggesties over het waterbeheer in te brengen.

En aan die oproep is goed gehoor gegeven. In totaal 29 deelnemers maakten gebruik van de mogelijkheid om op een ‘geel kaartje’ een of meer vragen en suggesties achter te laten. Wij danken u hartelijk voor uw reacties! Al deze deelnemers hebben inmiddels bericht van ons ontvangen.

Het avondprogramma werd geopend door dijkgraaf Hans Oosters, voorzitter van het algemeen bestuur. De heer Oosters benoemde de verschillende uitdagingen in het waterbeheer en de wijze waarop het hoogheemraadschap die aanpakt. “Doelmatig en duurzaam waterbeheer gaat erom de ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, steeds een stapje voor te blijven. ” En hij memoreerde aan een stukje geschiedenis van Blijdorp: “Rond 1886 realiseerde een ondernemer een toentertijd zeer innovatief stoomgemaal. Na vijf jaar moest hij het project echter weer afblazen, omdat hij het beheer van het stoomgemaal niet kreeg overgedragen aan de ingelanden. Dat leert ons dat een aanpak alleen werkt als die ook gesteund wordt door de mensen die daarmee te maken hebben. En dan moet je hen ook centraal stellen. En dat is wat wij vanavond doen.” Waarna de heer Oosters drie gastsprekers introduceert.

Achtereenvolgens vertellen de heren Wim Wiegmann, Ivar Wendt en Marinus de Vries over hun eigen ervaringen met het waterbeheer en krijgen de deelnemers in de zaal gelegenheid om daarover vragen te stellen. Wim Wiegmann, bewoner in de Agniesebuurt Rotterdam, ziet in de loop der jaren diverse positieve veranderingen in de buitenruimte, maar verbaast zich over de gebrekkige informatie daarover van de overheden. Daarnaast vindt hij dat kansen onbenut blijven om water meer zichtbaar onderdeel te laten zijn van de leefomgeving. Neem een voorbeeld aan het nieuwe maas parcours. Die visie op recreatie langs de Nieuwe Maas is van onderop tot stand gekomen en wordt nu op ambtelijk en bestuurlijk niveau omarmd.

Gastspreker Wim Wiegmann

 


Gastspreker Wim Wiegmann
Reacties uit de zaal

Reacties uit de zaal

Ivar Wendt woont aan de dijk in Capelle aan den IJssel en in de nabijheid van een van de gemalen van het hoogheemraadschap. Hij is zich afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van het belang van goed waterbeheer en de inspanningen die het hoogheemraadschap pleegt. Als dijkbewoner beseft hij als geen ander wat er voor nodig is om ons land veilig en bewoonbaar te houden. Hij roept het hoogheemraadschap op meer tijd en energie te steken in educatie. Maak bijvoorbeeld leerlingen op de lagere school al deelgenoot van het waterschapswerk. Marinus de Vries is agrariër in Stolwijk en heeft een passie voor het boerenbedrijf. Hij vertelt over de diverse facetten van zijn bedrijfsvoering en zijn positieve ervaringen om duurzaam waterbeheer en een duurzame bedrijfsvoering op elkaar te laten aansluiten. Van doorslaggevende betekenis daarin vindt hij dat betrokken partijen elkaars taal spreken. De ervaring met het hoogheemraadschap op dat vlak is goed; houdt daar tijd en aandacht voor.

De heer Oosters sloot het avondprogramma af met de oproep aan de deelnemers om vooral nieuwe oplossingen en ideeën aan te dragen die kunnen helpen om de veranderingen in ons klimaat voor te blijven en ook helpen om bewoners en bedrijven in ons gebied meer bewust te maken van de kans op wateroverlast of overstroming en wat ze hierin zelf kunnen doen. Het hoogheemraadschap heeft daarom een bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer in het leven geroepen, waarmee zij ideeën van bewoners en bedrijven met geld of in natura kan ondersteunen. “We laten ons graag verrassen door oplossingen en voorstellen, klein en groot, om de klimaatveranderingen een stap voor te kunnen blijven”.