Bijdrageregeling

Het hoogheemraadschap ondersteunt initiatieven van bewoners, bedrijven en ketenpartners. Om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor initiatieven en deze snel en met zo min mogelijk financiële regels mogelijk te maken, heeft het hoogheemraadschap gekozen voor het vrijgeven van een budget met een beperkte set kaders.

Het budget is zowel de basis om aanvragen voor een bijdrage mee te financieren als ook om opdrachten afkomstig van vakafdelingen op basis van initiatieven van burgers en bedrijven mee te bekostigen.

We zijn vooral op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer. We verlenen hiervoor eenmalige subsidie aan bewoners en bedrijven voor financiering van initiatieven op gebied van de waterschapstaken zoals genoemd in het waterbeheerplan.

Het kan ook gaan om cofinanciering van ketenpartners. Hierbij cofinancieren we initiatieven van private of publieke ketenpartners op het gebied van waterschapstaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gemeente die cofinanciering vraagt voor milieuvriendelijke innovatieve kadeversterking.

Tot slot kan het gaan om opdrachtverlening aan derden door het hoogheemraadschap. Op verzoek van bewoners en/of bedrijven kan het hoogheemraadschap opdrachten verlenen om deze uit te laten voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van geveltuinen.

Kaders en criteria

De volgende kaders gelden voor de regeling:

  1. De initiatieven staan in het teken van bevordering van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap.
  2. Het initiatief moet passen binnen de ambities van het Waterbeheerplan 2016-2021 van het hoogheemraadschap.
  3. Duidelijk moet zijn wat het plan precies inhoudt; welke doelen daarmee bereikt worden, wie de activiteit gaat uitvoeren en op wie/wat de activiteit zich richt en welke kosten er aan verbonden zijn alsmede wie dit financiert.
  4. De bijdrage bestaat uit een geldbedrag, bedoeld voor gehele of gedeeltelijke financiering van het initiatief. De verstrekte bijdrage is eenmalig.
  5. Het hoogheemraadschap kan de bijdrage uitbetalen aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
  6. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden beslist over de toekenning van de middelen.
  7. De bijdrage kan het gehele jaar worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria die worden gehanteerd:

  1. Zijn de initiatieven uitvoerbaar
  2. Vergroot het initiatief het waterbeheerbewustzijn
  3. Levert het initiatief een blijvende bijdrage van enige omvang aan het Waterbeheerplan

Initiatief indienen

Download

Bijdrageregeling omgevingsinitiatieven duurzaam waterbeheer (pdf, 735 kB).