Duurzaam waterbeheer

Betrokkenheid van bewoners bij het waterbeheer is een speerpunt in het beleid van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard. In het Waterbeheerplan 2016-2021 is een visie gegeven over het betrekken van onze omgeving en onze ambities daarbij. Zo gaan we actief in gesprek met onze omgeving en staan we open voor initiatieven van bewoners, bedrijven en overheden. We zien dit als essentieel voor een goede zorg voor het waterbeheer in ons gebied.

We zijn daarbij op zoek naar nieuwe oplossingen en ideeën die helpen om de veranderingen in ons klimaat voor te blijven. Ook staan we open voor ideeën die helpen om alle bewoners en bedrijven in ons gebied meer bewust te maken van de kans op wateroverlast of overstroming en wat ze hierin zelf kunnen doen.

We zien dat op lokaal niveau bewoners en bedrijven alleen of gezamenlijk met inzet van mensen en financiële middelen willen investeren in een duurzaam waterbeheer. Het hoogheemraadschap wil dit soort initiatieven stimuleren en faciliteren door samen met de aanvragers te kijken naar het initiatief om vervolgens binnen de kaders van deze regeling een financiële bijdrage beschikbaar te stellen. Hiermee verrijken wij het aantal mogelijkheden en oplossingen, versterken we de band met onze inwoners en groeit het besef dat het waterbeheer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Door aan te sluiten op initiatieven van anderen wordt burgerparticipatie overheidsparticipatie.