Sponsoring

Het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is divers. Hierbinnen bevinden zich veel recreatieve- en historische plekken en verenigingen. Het hoogheemraadschap draagt graag bij aan de maatschappij. Één van de middelen hiervoor is sponsoring.

In sommige gevallen gaat het waterschap tot sponsoring over. Uw verzoek dient dan te voldoen aan bepaalde criteria. Het hoogheemraadschap moet er als organisatie voordeel van te ondervinden, bijvoorbeeld doordat het een bijdrage levert aan een positief imago of het verbeteren van de taak- of naamsbekendheid van het waterschap.

Criteria/voorwaarden

Voor de toekenning van een bijdrage worden de volgende criteria aangehouden;

 • De relatie met de missie, strategische visie en/of de taken van het hoogheemraadschap.
 • De locatie van de activiteiten. Deze bevinden zich binnen het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard. De organisatie/stichting is in het beheersgebied gevestigd. 
 • De communicatieve waarde van de activiteit, of wel een schatting van het aantal ingelanden, dat hiermee worden bereikt en het effect op het imago.
 • Het karakter van de activiteiten en de eventuele tegenstrijdigheid met de taakopvatting van het hoogheemraadschap
 • De gevraagde middelen en de beschikbare capaciteit (in het geval bij een immateriële bijdrage in de vorm van personele uren).
 • Eerdere besluitvorming in vergelijkbare gevallen.
 • De financiële dekking van de gevraagde bijdrage.

Mogelijke vormen van sponsoring

 • Financiële sponsoring met tegenprestatie. Een bijdrage aan een bepaald project of evenement waarbij het waterschap zich kan profileren.
 • Afname van een aantal artikelen/vrijkaarten. Bijvoorbeeld bij de uitgave van een bepaald boek over een taak van het waterschap of een voorstelling.
 • Beschikbaar stellen van mankracht en materiaal.
 • Verrichten van hand- en spandiensten. Deze vorm komt met name voor bij musea, tentoonstellingen, historische voorstellingen, evenementen.

Aanvraagformulier sponsoring

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Communicatieadvies. Dit kan per e-mail (communicatie@hhsk.nl) of via het telefoonnummer 010 45 37 200.