Activiteiten bij water

Voor bijvoorbeeld het dempen of graven van een watergang moet u een vergunning aanvragen. Soms is een melding doen voldoende.

Kosten

Het melden van een activiteit is gratis. Het aanvragen van een watervergunning kost minimaal € 250,-.

Zie ook de leges in de legesverordening (externe link) van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contact

Heeft u vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, neem dan contact met ons op via 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder. Wij streven er naar om binnen zes tot acht weken uw vergunning te verlenen. Wij streven er naar om binnen twee weken te reageren op uw melding.

Algemene regels

1. Het graven van oppervlaktewaterlichamen met de functie overige watergang (pdf, 123 kB)
Bedoeld worden oppervlaktewaterlichamen die niet in de waterkering- en/of beschermingszones van waterkeringen of binnen 100 meter uit de begrenzingen van een waterkering worden gegraven.

2. Het dempen van oppervlaktewaterlichamen met de functie overige watergang (pdf, 113 kB)
Het gaat hierbij om wateren die in de legger zijn aangeduid als overige watergang en waarbij de compensatie plaatsvindt in bestaande en/of nieuwe overige watergangen, die niet in de waterkering- en/of beschermingszones van waterkeringen of binnen 100 meter uit de begrenzingen van een waterkering zijn gelegen. Deze algemene regel is verder niet van toepassing op watergangen met een natuurvriendelijke oever en de Kaderrichtlijn Wateren waterlichamen, zoals opgenomen in het Waterbeheerplan.

3. Het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen in en langs oppervlaktewaterlichamen (pdf, 52 kB)
 
Bedoeld worden kabels en leidingen die niet in de waterkering- en/of beschermingszones van waterkeringen worden gegraven.

4. Het aanbrengen van een dam met duiker in oppervlaktewaterlichamen (pdf, 123 kB)

5. Het aanbrengen van een dam met duiker in oppervlaktewaterlichamen met de functie hoofdwatergang in de Krimpenerwaard (pdf, 102 kB)

6. Het aanbrengen van een brug over oppervlaktewaterlichamen met de functie overige watergang (pdf, 49 kB)

7. Het aanbrengen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam met de functie hoofdwatergang (pdf, 54 kB)

8. Het verwijderen van objecten en kunstwerken uit oppervlaktewaterlichamen en beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen (pdf, 51 kB)

9. Het plaatsen van een beschoeiing (pdf, 51 kB)
Deze algemene regel is niet van toepassing op beschoeiingen in bestemmingsplannen opgenomen natuurgebieden, in zwemwateren, in ecologische verbindingszones (EHS, PES), in de Kaderrichtlijn Wateren waterlichamen, zoals opgenomen in het Waterbeheerplan, in kern- en beschermingszones van waterkeringen en/of in oppervlaktewaterlichamen die in onderhoud zijn bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

10. Het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders (pdf, 140 kB)
Steigers en vlonders in de waterkering- en beschermingszones van waterkeringen, in de Rotte en Ringvaarten of in ecologische verbindingszones(EHS, PES) en de Kaderrichtlijn Wateren waterlichamen, zoals opgenomen in het Waterbeheerplan, blijven vergunningplichtig. Hiervoor geldt de algemene regel niet.

11. Het plaatsen en hebben van een uitstroomvoorziening voor het lozen van hemelwater in oppervlaktewaterlichamen (pdf, 192 kB)

12. Het brengen in, of het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen (pdf, 110 kB)

20. Het gedeeltelijk dempen/ophogen van de oppervlaktewaterlichamen genaamd de Rotte en de Ringvaart, door het ophogen van de percelen waarop bestaande bebouwing en/of bestaande infrastructuur is gesitueerd (pdf, 52 kB)
Deze algemene regel is alleen van toepassing op percelen waarop bestaande bebouwing (en bijbehorende infrastructuur) is gesitueerd, gelegen op de boezemlanden in de boezemsystemen van de Rotte en de Ringvaart.

26. Het aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever (docx, 48 kB) (pdf, 50 kB)