Procedure

Vergunning

Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een watervergunning wordt verleend, is er een bezwaar- of zienswijzenprocedure. Een vergunning bevat voorwaarden.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Levertijd

De maximale proceduretermijn is acht weken, tenzij een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd wordt.

De uitgebreide procedure wordt bij uitzondering gebruikt. Dit zal het geval zijn wanneer het een zeer omvangrijk project is waarbij er veel belanghebbenden zijn of wanneer het project grote maatschappelijke impact heeft. Ook kan er een wettelijke verplichting gelden om de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen. De proceduretijd is maximaal zes maanden wanneer de uitgebreide procedure van toepassing is.

U krijgt van ons te horen welke procedure van toepassing is.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij besluiten de proceduretijd te verlengen. U krijgt van ons te horen wanneer dat het geval is.

Melding

Een meldingsformulier moet twee weken voordat met de onttrekking begonnen wordt aan het waterschap worden opgestuurd. Het waterschap stuurt u een reactie op uw melding.

Geldigheid

De melding geldt voor de specifieke werkzaamheden, locatie en periode die door u in de melding wordt aangegeven. Wanneer werkzaamheden door omstandigheden niet kunnen plaatsvinden op de door u gemelde wijze, moet u een nieuwe melding indienen.

Aanvullende eisen

Het waterschap kan aanvullende eisen stellen aan de uitvoering van de werkzaamheden. Tegen een dergelijk maatwerkbesluit is bezwaar en beroep mogelijk.

Het waterschap gebruikt deze mogelijkheid slechts wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Bezwaar

Deze procedure geldt voor een vergunning die is verleend overeenkomstig hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De vergunninghouder en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag die volgt op de verzending van dit besluit bezwaar maken tegen de vergunning. Het bezwaarschrift is gemotiveerd. De vergunningen worden tevens bekend gemaakt door een publicatie in de huis- aan huisbladen en op de website van het hoogheemraadschap.

Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Het college vraagt daarbij het woord "bezwaarschrift" op de buitenzijde van de envelop te plaatsen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze vergunning niet. Indien de indiener van een bezwaarschrift van oordeel is een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een afschrift van het bezwaarschrift moet met het verzoek om voorlopige voorziening worden meegezonden. Overigens is het ook mogelijk om langs elektronische weg een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter in te dienen. De mogelijkheid daartoe is terug te vinden op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

De vergunninghouder kan direct gebruikmaken van de vergunning. Door het instellen van bezwaar of beroep kan de vergunning worden ingetrokken of vernietigd of kunnen de voorschriften worden gewijzigd. Als het uitgevoerde werk daardoor moet worden aangepast of verwijderd, zijn de kosten daarvan voor risico van de vergunninghouder.