Onttrekken van grondwater

Voor het onttrekken van grondwater is in sommige situaties een melding nodig. Er zijn ook situaties waarin u een vergunning moet aanvragen.

Kosten

Het melden van een onttrekking is gratis. Het aanvragen van een watervergunning kost minimaal € 250,-. De kosten van de vergunning staan in de legesverordening (externe link) van Schieland en de Krimpenerwaard.

Voor het onttrokken grondwater moet mogelijk een grondwaterheffing aan de provincie worden betaald. Het tarief van de grondwaterheffing bedraagt  € 0,0113 per kubieke meter onttrokken grondwater.

Voor lozing op het riool of op het lokale oppervlaktewater moet ook een heffing worden betaald. De heffing bedraagt € 49,52 per 1000 m3 geloosd water, ongeacht of op het riool of op het oppervlaktewater geloosd wordt.

De gemeente kan ook een rioleringsheffing in rekening brengen. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente. Voor een indicatie van de kosten moet u daarom contact opnemen met de gemeente.

Contact

Heeft u vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, neem dan contact met ons op via 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder.

Check het effect van grondwater onttrekken

Wat mag van het Hoogheemraadschap?

Bij werkzaamheden in de ondergrond is het vaak noodzakelijk de grondwaterstand (tijdelijk) te verlagen middels een grondwateronttrekking. Daarnaast gebruiken diverse bedrijven grondwater als gietwater of als proceswater. De meeste soorten grondwateronttrekkingen en infiltraties vallen onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap. Dit betekent dat u in veel gevallen toestemming nodig heeft van het hoogheemraadschap voor het onttrekken van grondwater.

Grondwater onttrekkingen mogen zolang dit geen onacceptabel grote effecten in de omgeving veroorzaakt. Dat is het uitgangspunt van het toetsingskader van grondwateronttrekkingen. Wij hebben vastgelegd wat de maximale omvang van verschillende effecten mag zijn.

Voordat wordt begonnen met de onttrekking brengt de initiatiefnemer de effecten op de omgeving in beeld. Zo lang de effecten niet groter zijn dan de maximale waarden die wij hebben vastgesteld, is de grondwateronttrekking toegestaan. Er is wel een melding nodig.

Meldingprocedure

Wilt u of bent u van plan grondwater te onttrekken dan zijn de volgende grenswaarden voor u van toepassing:

 • Wordt er minder dan 1 m3/uur onttrokken, dan mag dit: er is geen melding nodig;
 • Tussen 1 en 5 m3/uur, is de onttrekking toegestaan, maar moet de grondwateronttrekking worden gemeld;
 • Boven de 5 m3/uur, moet u bepalen wat de effecten van de onttrekking op de omgeving zijn.

Om te bepalen of de effecten acceptabel zijn gebruikt u de Effectenchecker van het hoogheemraadschap. Effectenchecker (pdf, 463 kB)

De melding doet u via het Omgevingsloket Online (OLO).  Naast de algemene gegevens die het OLO vraagt, moet u de volgende bijlagen aanleveren:

 • Bemalings- en Effectenrapport cf. waterregeling: Indieningsvereisten (pdf, 28 kB)
 • Ingevulde effectenchecker
 • Monitoringsplan van de te monitoren effecten
 • Locatietekening

Het onttrokken grondwater wordt vaak geloosd. Deze lozing kunt u tegelijkertijd melden in het OLO. De lozing in oppervlaktewater meldt u bij het onderdeel: wateractiviteit: lozen van stoffen en de activiteit lozen van water. De lozing op de riolering meldt u bij de gemeente via het onderdeel omgevingsactiviteit: lozen buiten inrichtingen.

Er gelden enkele uitzonderingen op bovenstaande:
Het hemelwater bij een glastuinbouwbedrijf wordt geïnfiltreerd in het grondwater om later te onttrekken ten behoeve van gietwaterproductie (ondergrondse hemelwateropslag); hiervoor geldt een aparte Algemene regel 21. (pdf, 138 kB)

In onderstaande  specifieke situaties geldt geen meldingsprocedure, maar is de onttrekking in principe niet toegestaan. Het initiatief wordt getoetst in een vergunningprocedure.

 • De onttrekking duurt langer dan 3 jaar en vindt plaats in het eerste watervoerend pakket binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater of binnen het gebied dat is aangewezen als strategisch zoetgrondwatervoorraadgebied.
 • De onttrekking duurt korter dan 3 jaar, maar is groter dan 50.000 m3 per jaar en vindt plaats in het eerste watervoerend pakket binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater.
 • De onttrekking vindt plaats binnen de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas en het onttrokken grondwater wordt gebruikt als koelwater.
 • Onttrekkingen voor het drooghouden van ondergrondse bouwwerken, zoals kelders.

Vergunning

Als u op 1 of meer onderdelen grotere effecten berekent dan is toegestaan, dan kunt u de onttrekking niet melden maar valt de activiteit onder de vergunningplicht. Als het niet mogelijk is om de effecten terug te brengen naar een acceptabel niveau, gaat het hoogheemraadschap individueel besluiten of de onttrekking toe te staan is.

In onze beleidsregel staan de beoordelingscriteria voor deze situaties. U moet dan argumenten toesturen (o.a. een variantenstudie) waarin u aangeeft waarom het voor u niet mogelijk is om minder effecten te veroorzaken. Deze argumenten zijn nodig om te kunnen afwegen of de uitvoering van de onttrekking opweegt tegen de negatieve effecten in de omgeving. Daarnaast moet ook een MER aanmeldnotitie worden opgesteld en moeten belanghebbenden worden geïnformeerd. In dit geval hebben wij graag een vooroverleg met u voordat u de vergunningaanvraag indient.

HET METEN VAN DE EFFECTEN

De berekende omvang van de effecten is een voorspelling. De daadwerkelijke effecten die tijdens de uitvoering van de onttrekking optreden kunnen afwijken. Meestal is het effect kleiner, maar soms ook groter dan vooraf is berekend. Daarom moet tijdens de uitvoering alle optredende effecten uit de lijst direct of indirect worden gemeten (monitoring).

Treedt een bepaald effect waarop wordt getoetst niet op, of is het optredende effect dusdanig klein dat deze in de groene kolom van de effectenchecker valt, dan hoeft er niet gemonitord te worden op dat effect.

TIJDENS DE UITVOERING

De effecten mogen ook in werkelijkheid niet groter worden dan de door ons vastgestelde maximale waarden. Het kan dus voorkomen dat het effect groter is dan berekend, maar nog wel kleiner dan de maximale waarde. De onttrekking kan dan gewoon doorgaan. Is het effect groter dan de maximale waarde, of dreigt het groter te gaan worden, dan moet u maatregelen nemen om dit tegen te gaan. Als het niet anders kan, betekent dit dat de onttrekking moet worden gestopt.

Voorwaarden

Naast de vergunning- of meldplicht gelden een aantal algemene regels die altijd van toepassing zijn (met ‘U’ als de uitvoerende partij): zie dit document (pdf, 18 kB). Het betreft bijvoorbeeld:

 • U bent verantwoordelijkheid voor de effecten op de omgeving;
 • U moet werken conform de melding en het bemalingsrapport;
 • U moet de hoeveelheid grondwater (laten) meten en rapporteren;
 • U moet de effecten (laten) monitoren, voor alleen die effecten die in de gele kolom staan;
 • U moet wijzigingen melden (inclusief een rapport met wijziging in de effecten);
 • U moet de onttrekkingsgaten in de bodem afdichten na beëindiging van de grondwateronttrekking.

19. Algemene regels grondwateronttrekkingen.

Andere meldingen, vergunningen of ontheffingen

Bij grondwateronttrekkingen op grotere diepte dan 2,5 meter in de milieubeschermingsgebieden is naast een melding of vergunning van het waterschap mogelijk ook nog een ontheffing van de provincie nodig. Neemt u voor details contact op met de provincie, via de Omgevingsdienst Haaglanden (externe link).

ANDER BEVOEGD GEZAG

In een klein aantal gevallen moet u een watervergunning aanvragen bij de provincie of moet u zich melden bij de gemeente.

Provincie

 • Industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • Openbare drinkwatervoorziening
 • Open Koude/ warmte bodemenergie systeem

Gemeente

 • Gesloten bodemenergiesystemen

 

Het OLO is het landelijke systeem om vergunningen mee aan te vragen. Bij het aanvragen van een vergunning zou u tegen vragen aan kunnen lopen. Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder. Ook voor overige vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.