Lozen van afvalwater

Activiteiten die binnen bedrijven of op bedrijfsterreinen plaatsvinden vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit besluit bevat regels voor lozingen die gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd).

Het Activiteitenbesluit stelt regels die van toepassing zijn op alle lozingsroutes, zoals:

 • lozingen op het oppervlaktewater (directe lozingen)
 • lozingen op de riolering (indirecte lozingen)
 • lozingen op of in de bodem

Het hoogheemraadschap gaat alleen over de lozingen op het oppervlaktewater.

De meeste lozingen lozingen die gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten kunnen gemeld worden.

Voor het Activiteitenbesluit is een online meldingensysteem. Hier kan u nagaan of  een melding voldoende is, en ook direct de melding indienen. Het meldingensysteem is te bereiken via:

Check de regels (externe link) waaraan de lozing moet voldoen.

Een vergunning kunt u aanvragen via:

Andere terreinen

Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) bevat regels voor lozingen die niet direct gekoppeld zijn aan bedrijven/bedrijfsactiviteiten (ook wel inrichtingen genoemd) of particuliere huishoudens.

Het Blbi stelt regels die van toepassing zijn op alle lozingsroutes, zoals:

 • lozingen op het oppervlaktewater (directe lozingen)
 • lozingen op de riolering (indirecte lozingen)
 • lozingen op of in de bodem

Het hoogheemraadschap gaat alleen over de lozingen op het oppervlaktewater.

Bij het hoogheemraadschap vraagt u vergunningen aan. Soms is het melden van de activiteit voldoende. Dit is het geval bij een van onderstaande werkzaamheden.

 • bodemsaneringen en proefbronneringen
 • lozen van grondwater bij ontwatering (bemalingen)
 • behandelen van huishoudelijk afvalwater in bijzondere situaties (treinen, pleziervaartuigen, militaire oefeningen en niet op het riool aangesloten objecten)
 • lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten (zoals een kademuur)
 • wassen van motorvoertuigen
 • opslaan en overslaan van goederen
 • lozen ten gevolge van baggerwerkzaamheden
 • spoelen vanaf een vaartuig (spoelen van zeezand en niet bruikbare resten van visvangst)
 • lozen van water dat voor het transport van zand is gebruikt
 • lozen van schoonmaakwater bij drinkwaterbereiding en distributie
 • terugbrengen van water in het oppervlaktewaterlichaam waar het uit komt
 • lozen ten gevolge van een calamiteitenoefening
 • asverstrooiing

Meldingsformulieren die bij deze werkzaamheden horen:

Meldingsformulier besluit lozen buiten inrichtingen (pdf, 276 kB), voor lozingen op het oppervlaktewater

Check de regels (externe link) waaraan de lozing moet voldoen.

 Een vergunning kunt u aanvragen via:

Omgevingsloket Online (OLO) (externe link)

Huishoudens

Het lozen van afvalwater vanuit particuliere huishoudens is geregeld in het Besluit lozen vanuit huishoudens. Er hoeft geen vergunning of melding worden aangevraagd.

Check de regels waaraan de lozing moet voldoen.

Het OLO is het landelijke systeem om vergunningen mee aan te vragen. Bij het aanvragen van een vergunning zou u tegen vragen aan kunnen lopen. Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder.