Evaluatie RKC

Achtergrondinformatie

Oprichting en taken RKC

Op 1 juli 2015 heeft de verenigde vergadering ingestemd met de instelling van een rekenkamerfunctie bij Schieland en de Krimpenerwaard in de vorm van een rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie bestaat uit vier interne leden (vanuit de verenigde vergadering) en één extern lid (voorzitter rekenkamercommissie) en richt zich op twee taken:

  • Het jaarlijks onderzoeken of de jaarverslaglegging van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voldoende verantwoordingsinformatie van kwalitatief voldoende niveau bevat
  • Het onderzoeken van het door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gevoerde beleid en bestuur op doelmatigheid, doeltreffendheid en de niet- financiële rechtmatigheid

Hiertoe voert de rekenkamercommissie jaarlijks twee onderzoeken uit.

Evaluatie RKC

Bij het besluit over de instelling van de rekenkamercommissie is bepaald dat de rekenkamercommissie na twee jaar zal worden geëvalueerd. De doelstelling van de evaluatie is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de rekenkamercommissie over de afgelopen periode.

Ten behoeve van de evaluatie verzoeken wij u onderstaande vragenlijst in te vullen vóór 15 juni 2018 en waar mogelijk uw antwoorden te motiveren. De ontvangen reacties zullen geanonimiseerd worden verwerkt in een rapportage. Deze zal in de commissievergadering AZM van 6 september 2018 worden ingebracht en desgewenst op de eerstvolgende VV vergadering worden besproken.

1. Bent u tevreden over het functioneren van de rekenkamercommissie Verplicht
2. Ondersteunt de rekenkamercommissie u in uw controlerende taak? Verplicht
3. Kan de rekenkamercommissie haar huidige werkzaamheden/taken voortzetten Verplicht
  Onvoldoende Matig Voldoende Goed Zeer goed
Onderzoek (quick scan) Jaarverslaggeving 2015 (commissie AZM 2 juni 2016)
Onderzoek (quick scan) Jaarverslaggeving 2016 (commissie AZM 1 juni 2017)
Onderzoek Meerjaren-investeringsplannen (commissie AZM 7 september 2017)