Gunning dijkversterking langs Hollandsche IJssel

23 juli 2020

Na een aanbesteding is op 22 juli het project definitief gegund aan Van Hattum en Blankevoort BV en Boskalis Nederland BV, bijgestaan door de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal Haskoning-DHV. 

De dijkversterking, bekend onder de naam KIJK (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard), gaat ervoor zorgen dat de dijk voldoet aan de normen voor waterveiligheid. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. 

Het waterschap en de aannemer gaan nu de plannen uitwerken, waarbij ook de omgeving weer wordt betrokken. Als de planuitwerking goed verloopt, kan dezelfde aannemerscombinatie ook een aanbieding uitbrengen voor de uitvoeringswerkzaamheden aan de dijk.
Bijzonder aan deze aanbesteding is dat al in een vroeg stadium een aannemer wordt betrokken, zodat die zijn specifieke uitvoeringskennis al in de planvorming kan inbrengen. Een ander voordeel is dat het waterschap, de aannemer én de omgeving (bewoners en bedrijven) al in een vroeg stadium met elkaar kennismaken en met elkaar kunnen werken aan de plannen en de daarop volgende uitvoering.

Dagelijks bestuurder Paul van den Eijnden van HHSK: ‘We zijn blij met deze combinatie van bedrijven die hun sporen in dijkversterkingen en watermanagement hebben verdiend. We hebben het volste vertrouwen in een goede samenwerking met deze combinatie de komende 8 tot 10 jaar. We zijn er van overtuigd dat we een robuuste, duurzame dijkversterking gaan realiseren waar ook de omgeving tevreden over zal zijn.’

Vanaf september start de uitwerking van de plannen en wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp. Waterschap en aannemer gaan daarbij gezamenlijk de uitdaging aan om bewezen innovaties toe te passen, zodat een betere dan wel snellere of goedkopere dijkversterking mogelijk wordt. Alles is erop gericht om in 2023 te starten met de werkzaamheden. Eind 2026 voldoet de waterkering dan aan de nieuwe veiligheidsnormen en is daarmee klaar om ook de komende 50 tot 100 jaar het water uit de Hollandsche IJssel goed tegen te houden. Daarna volgen nog afrondende werkzaamheden tot 2028 en een nazorgfase.

Dijkversterking KIJK

Dat de dijk wordt verstevigd, is belangrijk: de dijk beschermt een gebied waarin 200.000 mensen wonen, werken en recreëren. Met de dijkversterking zorgt het waterschap er voor dat de dijk weer aan de actuele normen voor waterveiligheid voldoet.

De 10 kilometer dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel wordt intensief gebruikt. Op en aan de dijk staan veel woningen en is een flink aantal bedrijven gevestigd. De weg op de dijk is een belangrijke lokale en regionale route voor fietsers, automobilisten en openbaar vervoer. Dat maakt de dijkversterking een complex project.

In de verkenningsfase (van 2015 tot 2018) is veel onderzoek gedaan en is er veel contact en interactie geweest met de omgeving: bewoners en bedrijven langs de dijk, organisaties in het projectgebied en de bestuurlijke partners van het waterschap. Er is een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld, dat per dijkvak aangeeft op welke manier de waterkering versterkt kan worden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterkingsproject KIJK maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hier werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Zo wordt gewerkt aan een land waar je veilig kan wonen, werken en recreëren.