Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de MER

16 november 2020

Eind 2018 is het VKA (voorkeursalternatief) vastgesteld dat voor elk dijkvak aangeeft op welke manier de dijk versterkt kan worden. Op basis van dat VKA worden in de Planuitwerkingsfase nog weer verschillende varianten op het voorkeursalternatief onderzocht.
In de NRD wordt afgebakend welke vervolgonderzoeken daarvoor nodig zijn en welk detailniveau daarvoor benodigd is. De ‘reikwijdte’ betreft het ‘wat’: op welke manier wordt de dijk versterkt en welke varianten worden in de Milieueffectrapportage (MER) onderzocht en welke (milieu en omgevings-)thema’s worden in beeld gebracht. Het ‘detailniveau’ betreft het ‘hoe’: de diepgang en methode van het onderzoek.
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet gaan we in de NRD ook in op participatie en hoe u als belanghebbende bij de dijkversterking KIJK wordt betrokken.

Aan de hand van de NRD, de daarop ontvangen zienswijzen, en een nota van beantwoording met betrekking tot de zienswijzen en een advies van de Commissie m.e.r. stelt de provincie een advies op over de Reikwijdte en het Detailniveau. Met de aandachtspunten die uit dit advies naar voren komen, wordt rekening gehouden in de verdere m.e.r.-procedure.

bijeenkomsten

De NRD wordt in het vroege voorjaar van 2020 ter visie gelegd voor een periode van 6 weken. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze indienen. In die periode worden er ook een (virtuele) informatieavond georganiseerd waarbij het waterschap toelichting geeft op het verdere proces van trechteren van VKA naar een voorkeursvariant.
We informeren u tijdig over de data en de manier waarop die bijeenkomst wordt gehouden, rekening houdend met de dan geldende corona-maatregelen.