Kwaliteit van kleine wateren lang niet overal goed

19 november 2021
Op veel plaatsen in Nederland is de kwaliteit van kleine wateren niet goed. Dit laten de uitkomsten zien van ‘Vang de Watermonsters’, een landelijk burgeronderzoek.

In Schieland en de Krimpenerwaard -een intensief gebruikt gebied- scoorde 16% van de onderzochte watertjes goed, de rest matig tot slecht. Dit komt overeen met het landelijke beeld.

In Nederland is de kwaliteit van oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Bronnen van vervuiling zijn onder meer mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw, straatvuil, hondenpoep, rioolwater en stoffen zoals PFAS, plastics en medicijnresten. Waterpartners staan voor de opgave, om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Regie, bronaanpak en een goede samenwerking van onder meer waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid zijn daarbij noodzakelijk.

Citizen science

In de regio Schieland en de Krimpenerwaard deden in 2021 weer veel mensen mee aan ‘Vang de Watermonsters’. Zij onderzochten de waterkwaliteit van een sloot, singel, vaart of kleine plas. Hiervoor bekeken de amateuronderzoekers onder andere het doorzicht van het water, de oeverstructuur en de aanwezigheid van planten en -dieren in en om het water. Naast een beeld van de waterkwaliteit draagt het burgeronderzoek bij aan meer waterbewustzijn en waterbetrokkenheid.

Samen zorgen voor schoon water

Iedereen kan helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden. Bijvoorbeeld door zwerfvuil op te ruimen en door geen bestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken. En door frituurvet, verf en chemische stoffen naar een afvalstation te brengen (en niet door het riool te spoelen). Ook helpt het om regenwater op te vangen in een ton en tuintegels te vervangen door planten of gras. Zo stromen riolen minder snel over bij hoosbuien. Gezond water is van levensbelang voor mens en dier.

‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu. In 2021 is het als gezamenlijk project uitgevoerd door tien waterschappen, Unie van Waterschappen, Nederlandse Waterschapsbank, ASN Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, FLORON / RAVON, IVN Natuureduatie, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl.