Bestuur

Op de pagina bestuur vindt u informatie over het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zoals het vergaderschema, vergaderstukken en de commissies.

Schieland en de Krimpenerwaard is als waterschap een functioneel bestuurslichaam. Dat wil zeggen dat Schieland en de Krimpenerwaard belast is met de vervulling van specifieke (waterstaatkundige) taken. Een wezenlijk kenmerk daarbij is dat er een speciale relatie bestaat met de direct betrokkenen: de categorieën van belanghebbenden. Degenen die een specifiek en rechtstreeks belang hebben bij de taakvervulling van het waterschap, dragen naar rato van dat belang de financiele lasten en hebben zeggenschap: dit noemt men de trits (belang-betaling-zeggenschap).

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden verdeeld over vier categorieën: Ingezetenen, Natuurterreinen, Ongebouwd en Bedrijven. Het idee hierachter is dat de mensen die belang hebben bij het werk van het waterschap daarvoor belasting betalen, maar daarom ook zeggenschap hebben.

Lees meer over het algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur

Vanuit het algemeen bestuur zijn een aantal hoogheemraden aangewezen. Deze hoogheemraden vormen samen met de dijkgraaf het college van dijkgraaf en hoogheemraden, oftewel het dagelijks bestuur. Dit kunt u vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente.

Lees meer over het dagelijks bestuur